Burlov streamar undervisning

 


Förstelärare i Burlövs kommun

Förstelärarna har genomgått en omfattande ansökningsprocess med både skriftliga ansökningar, intervjuer och klassrumsobservationer. De lärare som fått titeln i dag har tillsatts på basis av sin kvalificerade kunskap kring att hantera bedömning av elevers prestation, så att bedömningen gynnar elevens fortsatta lärande.

Kvar i verksamheterna

Som lärare måste man kunna uppmärksammas för de absolut viktigaste delarna av uppdraget: att vara en god pedagog och professionell i sin yrkesroll. I Burlöv är det därför viktigt att förstelärarnas primära uppdrag fortsätter att vara undervisning, eftersom det är utifrån den kompetensen som lärarna har fått titeln.

Kollegialt lärande

Förutom att förstelärarna alltid har sina dörrar öppna för att kunna fungera som inspiratörer för andra lärare, är de också en viktig resurs i det kollegiala lärande som kan uppstå när lärare möts för att lära med och av varandra. Fram till nu har det huvudsakligen skett genom förstelärarnas aktiva deltagande i skolornas utvecklingsarbete. Från och med vårterminen 2017 strävar vi också efter att utveckla det kollegiala lärandet mellan olika förskolor och skolor genom Forum för förstelärare i Burlövs kommun.

Forum för förstelärare

Verksamheten i svensk förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tillsammans utforskar förstelärarna hur dessa perspektiv genomsyrar våra verksamheter idag och på vilka sätt vi kan använda oss av ett vetenskapligt förhållningssätt på ett medvetet sätt i våra utvecklingsprocesser. Arbetet konkretiseras genom att pedagoger i Burlövs kommun systematiskt prövar förändringar av undervisning i syfte att möta barns och elevernas behov (pröva erfarenheter). Undersökningarna kopplas till kommunens arbete med Språkgarantin, men ser olika ut i val av fokus, form och omfattning.

Arbetet med undersökningarna sker i olika faser: analys av barns/elevers behov utifrån arbetet med Språkgarantin, formulering av fokus, syfte och fråga som ska undersökas, val av utformning av undervisning, val av metod samt materialinsamling, analys av materialet och formulering av resultat. 
 

I det här arbetet utgör Forum för förstelärare en resurs för skolorna. Till de gemensamma träffarna har förstelärarna i uppdrag att ta med frågor och erfarenheter från skolornas utvecklingsarbeten. På träffarna fungerar förstelärarna som kritiska vänner till varandra. Dessutom finns det möjlighet att få stöd av extern kompetens när det exempelvis handlar om dokumentation och analys av ett utvecklingsarbete.

 

Burlöv streamar undervisning – Filmerna

 

På vilka sätt påverkas interaktioner i ett klassrum där pedagogen använder sig av tydliga samtalsstrukturer? Hur, när och varför är ett samarbete framgångsrikt?

Sanna Lindesäng och Therese Pettersson på Dalslundskolan 4–6

 

 


 

Kan utomhusundervisning öka motivationen, befästa och ge en djupare förståelse för matematiska begrepp? Vad händer med eleverna och deras lärande när undervisningen flyttar ut och de får röra sig och uppleva undervisningen med flera sinnen än om undervisningen sker i klassrummet?

 

Agneta Browne på Svenshögskolan och Mikaela Hilton på Humlemadskolan

 

 


 

Hur kan pedagoger genom att vara närvarande stödja barnens sociala förmågor? På vilka sätt stödjer och stimulerar pedagoger genom lek barnens sociala förmågor?

Krissy Hedin och Camilla Kjellström på Virvelhusets förskola

 

 


Hur kan vi öka läsförståelsen hos våra elever genom att bearbeta texter inom ämnena med hjälp av olika kooperativa strukturer och digitala verktyg?

Maria Alsterlund, Robert Lindqvist, Annika Matson och Stina Palmquist på Dalslundsskolan 7-9

 

 


 

Kan elevernas begreppsförståelse avgöra elevens förmåga att lösa problemlösningsuppgifter inom matematik?

Anna-Maria Brensztiern-Pfanhauser på Tågarpsskolan

 

 


 

Är det matematiken eller är det språket som begränsar elevernas förmåga att lösa problemlösningsuppgifter? Är det strukturen på uppgiften eller är det begreppen som gör att vissa elever inte kan lösa uppgifterna? Är de ömsesidigt uteslutande?

Adam Hansson Rylander på Tågarpsskolan

 

 

 


 

Vad händer med elevers motivation om de får strategier att använda i sin läsning? Vad händer med elevernas motivation när deras metakognitiva medvetenhet om läsning ökar?

 

Annika Langwagen på Humlemadsskolan

 

 


 

På vilket eller vilka sätt ökar barnens språkutveckling via bildpromenad?
 

 

Paulina Johansson på Östragårdens förskola

 

 


 

 

På vilka sätt påverkas interaktioner i ett klassrum där pedagogen använder sig av tydliga samtalsstrukturer?
 

 

Karolina Höst & Johan Lind på Vårboskolan

 

 


 

 

Kooperativt lärande = ökad måluppfyllelse?
 

 

Åsa Gustavsson & Olle Herrlin på Södervångskolan

 

  

 

Matematisk taluppfattning
 

 

Antonia Diurhuus-Gundersen Travesset

 

 

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här