Central fortbildning forskola 2021/2022

Erbjudanden till
Förskola 2021/2022

Barns typiska utveckling 1-3 år

Ges digitalt

Kursen avser att ge en ökad kompetens hos pedagoger i förskolan om våra minsta barns lärande. Utgångspunkter tas i kognitiv, emotionell, språklig, social och motorisk utveckling. Fokus läggs på hur pedagoger på bästa sätt utifrån läroplansmålen kan stimulera de minsta barnen till fortsatt lärande, samt vilka krav du som pedagog kan ställa på barnen i utbildning och undervisning utifrån deras utveckling.

En lathund med praktisk information om hur man kan ta sig an samtliga moment i kursen, möjlighet till uppföljande handledning samt lämpligt tidsintervall mellan kurstillfällena skickas separat vid anmälan.

Kursen ges digitalt vid två tillfällen på vardera 1 tim.
Kursansvariga: Margareta Boy, specialpedagog och Helena Westesson Bexeus, leg psykolog, Centrala Elevhälsan
För bokning: margareta.boy@burlov.se eller helena.bexeus@burlov.se

Utbildningen är tillgänglig från 15 september


Barns typiska språkutveckling

Ges digitalt

Kursen avser att ge en ökad kompetens hos pedagoger i förskola och förskoleklass inom barns typiska/normala språkutveckling i olika åldrar, samt inom de olikheter och svårigheter som kan förekomma. Fokus läggs även på betydelsen av ett språkutvecklande arbetssätt i resp. skolform – förskola och förskoleklass, samt bron däremellan.

Kursen ges digitalt vid två tillfällen på vardera 1 tim.
Kursansvariga: Pia Siöström & Margareta Boy, Centrala Elevhälsan
Frågor? pia.siostrom@burlov.se eller margareta.boy@burlov.se

Börja med att ladda ner lathunden, det kan du göra HÄR

Sedan kan du se utbildningen som är uppdelad i 2 block:

DEL 1. och  DEL 2.


En introduktionskurs om autismspektrumtillstånd – förhållningssätt, bemötande och pedagogiska strategier

Ges lokalt vid efterfrågan

Syftet med kursen är att få grundkunskaper i vad det innebär att leva med autismspektrumtillstånd (AST) och genom det en annorlunda kognition och perception. Tillsammans reflekterar vi över vilka krav vi ställer och hur det påverkar barnets förmåga att lyckas. Vi kommer att ge tips och idéer kring bemötande och tydliggörande pedagogik i barnets vardag.

Kursen hålls av specialpedagog och psykolog från Centrala elevhälsan vid ett tillfälle. Den vänder sig till dig som önskar få inblick i denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning och arbetar inom förskola/skola.

Kursen finns även i förkortad digital version med möjlighet till efterföljande handledning.
Klicka här för att se den

Som komplement till introduktionskursen om autismspektrumtillstånd finns det även möjlighet att få grundutbildning i Visuella strategier – Hur vi introducerar ritprat i förskolan. Utbildningen kommer att ske digitalt med efterföljande handledning/workshop vid två tillfällen á 1 1/2 timme.

För bokning tina.maringelli@burlov.se


Vägledande samspel – ICDP, ett empatibaserat program med inriktning på relationer

Syftet med utbildningen är att utveckla det egna förhållningssättet och bemötandet för att skapa goda relationer med barn och unga så att de mår bättre och lär sig mer. Vägledande samspel är hälsofrämjande och förebyggande och utgår från Barnkonventionen. Utbildningen baseras på tre dialoger: Den emotionella expressiva, den meningsskapande utvidgade och den reglerande dialogen.

Utbildningen hålls av specialpedagog Pia Holmberg Centrala elevhälsan och är främst riktad mot förskola. En utbildningsgrupp kan bestå av 8 – 10 deltagare, vi träffas vid sex tillfällen á 2 timmar.

Kursansvariga: Pia Holmberg, Centrala Elevhälsan.
För bokning pia.holmberg@burlov.se