Central fortbildning forskola 2024

Erbjudanden till Förskola 2024

Små barns utveckling och lärande

Ges digitalt

Kursen avser att ge en ökad kompetens hos pedagoger i förskolan om våra minsta barns lärande. Utgångspunkter tas i kognitiv, emotionell, språklig, social och motorisk utveckling. Fokus läggs på hur pedagoger på bästa sätt utifrån läroplansmålen kan stimulera de minsta barnen till fortsatt lärande, samt vilka krav du som pedagog kan ställa på barnen i utbildning och undervisning utifrån deras utveckling.

En lathund med praktisk information om hur man kan ta sig an samtliga moment i kursen, möjlighet till uppföljande handledning samt lämpligt tidsintervall mellan kurstillfällena skickas separat vid anmälan.

Kursen ges digitalt vid två tillfällen på vardera 1 tim.
Kursansvariga: Margareta Boy, specialpedagog och Helena Westesson Bexeus, leg psykolog, Centrala Elevhälsan
För bokning: margareta.boy@burlov.se eller helena.bexeus@burlov.se

Börja med att ladda ner lathunden, det kan du göra HÄR

DEL 1. och  DEL 2.


En introduktionskurs om autismspektrumtillstånd – förhållningssätt, bemötande och pedagogiska strategier

Ges lokalt vid efterfrågan

Syftet med kursen är att få grundkunskaper i vad det innebär att leva med autismspektrumtillstånd (AST) och genom det en annorlunda kognition och perception. Tillsammans reflekterar vi över vilka krav vi ställer och hur det påverkar barnets förmåga att lyckas. Vi kommer att ge tips och idéer kring bemötande och tydliggörande pedagogik i barnets vardag.

Kursen hålls av specialpedagog och psykolog från Centrala elevhälsan vid ett tillfälle. Den vänder sig till dig som önskar få inblick i denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning och arbetar inom förskola/skola.

Kursen finns även i förkortad digital version med möjlighet till efterföljande handledning.
Klicka här för att se den

För bokning tina.maringelli@burlov.se


Vägledande samspel – ICDP, ett empatibaserat program med inriktning på relationer

Syftet med utbildningen är att utveckla det egna förhållningssättet och bemötandet för att skapa goda relationer med barn och unga så att de mår bättre och lär sig mer. Vägledande samspel är hälsofrämjande och förebyggande och utgår från Barnkonventionen. Utbildningen baseras på tre dialoger: Den emotionella expressiva, den meningsskapande utvidgade och den reglerande dialogen.

Utbildningen hålls av specialpedagog Pia Holmberg Centrala elevhälsan och är främst riktad mot förskola. En utbildningsgrupp kan bestå av 8 – 10 deltagare, vi träffas vid sex tillfällen á 2 timmar.

Kursansvariga: Pia Holmberg, Centrala Elevhälsan.
För bokning pia.holmberg@burlov.se


Måltidspedagogik

Ges digitalt, 6 tillfällen

Syftet med kursen är att ge kunskaper i hur man kan arbeta med Måltidspedagogik, dvs lärande om och med mat och måltider. Genom att arbeta med läroplanen och de nationella målen för folkhälsa och miljö kan du få inspiration och kunskap om hur man kan öka barns intresse för mat på ett lustfyllt, enkelt och praktiskt sätt! Utbildningen ges i sex fristående delmoment: Sapere-metoden, Frukt & Grönt med färg, Laga mat och baka med Steg-för steg metoden, Den pedagogiska måltiden, Från jord till bord, Kökets naturvetenskap och teknik

Kursansvariga: Hanna Sepp, fil dr universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap och Susanne Thorén, fil kand biomedicin från Läromat
För bokning: elin.rigo@burlov.se

Utbildningen riktar sig till måltidsombuden på förskolorna, och anordnas av Läromat.


Visuella strategier – att ritprata i förskolan

Syfte:
Syftet med utbildningen är att få grundläggande kunskaper i visuella strategier. Vi kommer att prata om tydliggörande pedagogik samt olika former av ritprat. Vi kommer även ge en kort inblick i sociala berättelser och seriesamtal.
Mål:
Utifrån grundläggande kunskaper kunna använda Ritprat som ett pedagogiskt verktyg för att tydliggöra, visualisera och göra kommunikationen mer begriplig och hanterbar på individ- och gruppnivå.

Innehåll och upplägg:
Föreläsningar varvas med workshops och gemensamma diskussioner. Förslag på tre tillfällen a två timmar. En utbildningsgrupp kan bestå av ca sex till åtta deltagare (fördel med flera deltagare från samma arbetslag).

Kursansvariga: Specialpedagogerna Tina Maringelli och Pia Holmberg från Centrala elevhälsan.
För bokning pia.holmberg@burlov.se

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här