Central fortbildning skola 2021/2022

Erbjudanden till skola 2021/2022

Genrepedagogik

Genomförs utifrån lokal beställning

Genrepedagogik kan beskrivas som en genrebaserad litteracitetspedagogik.
Att arbeta med genrepedagogik innebär att vi ger eleverna en explicit undervisning om texters olika syften, språkliga mönster och strukturer i alla skolans ämnen.

Fortbildningen ger en introduktion till de vanligaste basgenrerna (återgivande genre, beskrivande rapport, instruktioner, förklaringar och argumentationer) i skolan och hur du kan tänka med hjälp av cirkelmodellens fyra faser när du planerar för att skapa en stöttande undervisning kring dessa i skolans alla ämnen.

För bokning jenny.olssonmohammad-ali@burlov.se

 


Källkritik

genomförs utifrån lokal beställning

Digital kompetens handlar om att kunna söka, värdera och analysera. Men det handlar också om att uttrycka sig, dela och publicera.

Den här utbildningen syftar till att ge dig ökad kunskap om:

 • Hur man söker bättre.
 • Källkritisk metod samt källkritiskt förhållningssätt.
 • Upphovsrätt
 • Publicering och integritet
 • Sociala medier
 • Utbildningen skräddarsys utifrån behov.

För bokning anders.erenius@burlov.se


Traumamedveten omsorg i förskola och skola

Ges lokalt vid efterfrågan

Denna utbildning vänder sig till personal inom förskola och skola och syftar till att öka kompetensen kring barn och elever som upplevt trauma. Utbildningen ger kunskap om vad kris och trauma innebär samt hur Traumamedveten omsorg (TMO) kan användas i förskola och skola. TMO är ett forskningsbaserat förhållningssätt som syftar till att främja läkning och återhämtning utifrån tre grundläggande mänskliga behov: trygghet, positiva relationer samt strategier för att hantera svåra tankar och känslor.

Utbildningen leds av leg. psykolog från Centrala elevhälsan och kan vid behov kompletteras med efterföljande handledningstillfällen.

För bokning catharina.wass@burlov.se


Transspråkande

kommer en text av Sandra Pilemalm

Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text.

Läs mer


Att skapa mening och lära på 2020-talet

GENOMFÖRS UTIFRÅN LOKAL BESTÄLLNING

Vilken betydelse har användning av olika uttryckssätt i digitala och analoga miljöer?
Det har alltid varit viktigt att arbeta med olika uttryckssätt, som tal, bild, kroppsspråk och skrift, parallellt i skolan eftersom det skapar en rikare undervisning, men också för att vi behöver kunna uttrycka oss på olika sätt i olika sammanhang. Idag lever vi i ett samhälle där kommunikationen blir allt mer bildbaserad. På 2020-talet är det därför särskilt viktigt att vi lärare utvecklar undervisningen avseende hur bilder används i undervisningen och vilka möjligheter elever får att lära sig tolka och kommunicera genom bilder.

Sedan hösten 2019 är Maria Söderling, lektor med fokus på literacyutveckling, halvtidsanställd som doktorand vid Malmö universitet. På olika sätt strävar Burlövs kommun efter att förvalta hennes utbildning under tiden den pågår. Främst sker det nu genom att Maria genomför en undersökning om hur kameran kan använda som verktyg för att skapa mening och lära i nära samarbete med en grupp lärare på Dalslundskolan 4–6.

Ett annat sätt att förvalta utbildningen är att beställa presentationer av Maria om ämnen som är kopplade till frågor om literacyutveckling samt olika uttrycksätts styrkor och begränsningar i undervisningen. Maria kan exempelvis presentera relevanta forskningsresultat om:

 • Att läsa och skriva i digitala respektive analoga miljöer
 • Arbete med lässtrategier
 • Arbete med fotografi och film i undervisningen

Här presenteras Burlövs satsning på ”kan en kommun doktorera?” samt Marias undersökning och samarbete med Dalslundskolan 4–6 utförligare:
www.burlov.se/utbildningbarnomsorg/kvalitetochutveckling/kanenkommundoktorera

För bokning maria.söderling@burlov.se


En introduktionskurs om autismspektrumtillstånd – förhållningssätt, bemötande och pedagogiska strategier

ges lokalt vid efterfrågan

Syftet med kursen är att få grundkunskaper i vad det innebär att leva med autismspektrumtillstånd (AST) och genom det en annorlunda kognition och perception. Tillsammans reflekterar vi över vilka krav vi ställer och hur det påverkar barnets förmåga att lyckas. Vi kommer att ge tips och idéer kring bemötande och tydliggörande pedagogik i barnets vardag.

Kursen hålls av specialpedagog och psykolog från Centrala elevhälsan vid ett tillfälle. Den vänder sig till dig som önskar få inblick i denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning och arbetar inom förskola/skola.

Som komplement till introduktionskursen om autismspektrumtillstånd finns det även möjlighet att få grundutbildning i Ritprat-Sociala berättelser och Seriesamtal. 

För bokning tina.maringelli@burlov.se


Kartläggning i förskoleklass

ges lokalt vid efterfrågan

Skolverkets kartläggningsmaterial i förskoleklass ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” är en del av Läsa-skriva-räknagarantin och obligatoriska att använda sedan den 1 juli 2019.

Pia Siöström, specialpedagog i Centrala elevhälsan, har ett övergripande uppdrag i att stödja rektorer och pedagoger i deras arbete med att systematiskt och kontinuerligt planera, genomföra och följa upp kartläggningen. Dessa insatser utförs genom kompetensutveckling och handledning.

Jenny Olsson Mohammad-Ali, lärare i kvalitetsteamet, har möjlighet att stödja pedagogerna i det praktiska genomförandet av materialet ute på enheterna.
För bokning: jennyolssonmohammad-ali@burlov.se

För dig som vill läsa mer


Bedömningsstöd årskurs 1

Ges lokalt vid efterfrågan

För dig som jobbar i lågstadiet och ska arbeta med det statliga bedömningstödet i svenska och matematik erbjuder vi 3 träffar årligen för reflektion, genomgång av materialet och professionella diskussioner kring de didaktiska processerna kring genomförandet. Denna kurs ges årligen och passar lika bra för dig som är helt ny med materialet och för dig som använt det tidigare men behöver repetition.

Kursen arrangeras och genomförs i samarbete med Kvalitetsteamet

Enhetsvis anmälan till 3 gemensamma träffar årligen

Petra Alvén, lärare i kvalitetsteamet, har möjlighet att stödja pedagogerna i det praktiska genomförandet av materialet ute på enheterna.
För bokning: petra.alven@burlov.se


Barns typiska språkutveckling

Ges digitalt

Kursen avser att ge en ökad kompetens hos pedagoger i förskola och förskoleklass inom barns typiska/normala språkutveckling i olika åldrar, samt inom de olikheter och svårigheter som kan förekomma. Fokus läggs även på betydelsen av ett språkutvecklande arbetssätt i resp. skolform – förskola och förskoleklass, samt bron däremellan.

En lathund med praktisk information om hur man kan ta sig an samtliga moment i kursen samt lämpligt tidsintervall mellan kurstillfällena skickas separat vid anmälan.

Kursen ges digitalt vid två tillfällen på vardera 1 tim.
Kursansvariga: Pia Siöström & Margareta Boy, Centrala Elevhälsan
För bokning: pia.siostrom@burlov.se eller margareta.boy@burlov.se


Att möta elever med språkstörning och i språklig sårbarhet

Ges lokalt vid efterfrågan

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom skolan i såväl förskoleklass, skola som fritidshem.

Kursen innehåller följande:

 • Vad innebär språkstörning?
 • Vad är det för skillnad på begreppen språkstörning och språklig sårbarhet?
 • Vilka pedagogiska konsekvenser får dessa?
 • Hur kan undervisningen anpassas efter behoven i en tillgänglig lärmiljö?

Upplägg och antalet tillfällen kan anpassas efter behov och förutsättningar.

Kursansvarig: Pia Siöström, Centrala Elevhälsan
För bokning: pia.siostrom@burlov.se


Språkstrategier

Petra Alvén levererar text

Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text. Här står en massa text.

Deadline för att anmäla föreläsningar till din rektor [Kommer datum]