Central fortbildning skola 2023

Erbjudanden till skola 2023

Genrepedagogik

Genomförs utifrån lokal beställning

Genrepedagogik kan beskrivas som en genrebaserad litteracitetspedagogik.
Att arbeta med genrepedagogik innebär att vi ger eleverna en explicit undervisning om texters olika syften, språkliga mönster och strukturer i alla skolans ämnen.

Fortbildningen ger en introduktion till de vanligaste basgenrerna (återgivande genre, beskrivande rapport, instruktioner, förklaringar och argumentationer) i skolan och hur du kan tänka med hjälp av cirkelmodellens fyra faser när du planerar för att skapa en stöttande undervisning kring dessa i skolans alla ämnen.

För bokning jenny.olssonmohammad-ali@burlov.se

 


Källkritik

genomförs utifrån lokal beställning

Digital kompetens handlar om att kunna söka, värdera och analysera. Men det handlar också om att uttrycka sig, dela och publicera.

Den här utbildningen syftar till att ge dig ökad kunskap om:

 • Hur man söker bättre.
 • Källkritisk metod samt källkritiskt förhållningssätt.
 • Upphovsrätt
 • Publicering och integritet
 • Sociala medier
 • Utbildningen skräddarsys utifrån behov.

För bokning anders.erenius@burlov.se

 

 

 


Traumamedveten omsorg i förskola och skola

Ges lokalt vid efterfrågan

Denna utbildning vänder sig till personal inom förskola och skola och syftar till att öka kompetensen kring barn och elever som upplevt trauma. Utbildningen ger kunskap om vad kris och trauma innebär samt hur Traumamedveten omsorg (TMO) kan användas i förskola och skola. TMO är ett forskningsbaserat förhållningssätt som syftar till att främja läkning och återhämtning utifrån tre grundläggande mänskliga behov: trygghet, positiva relationer samt strategier för att hantera svåra tankar och känslor.

Utbildningen leds av leg. psykolog från Centrala elevhälsan och kan vid behov kompletteras med efterföljande handledningstillfällen.

För bokning catharina.wass@burlov.se

 


Transspråkande som en viktig del i all kunskapsutveckling

Translanguaging, eller transspråkande/korsspråkande handlar om att på ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet som resurs i undervisningen och möjliggöra att alla språk används i lärandet. Med detta menas inte bara modersmål utan även andra semiotiska resurser som skapar mening; gester, ljud, bilder och VR – Virtual Reality. Translanguaging är alltjämt ett förhållningssätt där man ser elevens bakgrund och språk som en resurs.

Den här utbildningen vänder sig till personal i förskola, grundskola och gymnasiet och syftar till att:

 • Få inblick i forskning
 • Reflektera kring hur barn och elever kan uppleva transspråkande med utgångspunkt i textbidrag till Lärarnas skolutvecklingskonferens: Stämmer nyanländas upplevelse av transspråkande med några av de fördelar forskningen lyfter fram?
 • Lektionsplanering och erfarenheter från transspråkande i praktiken
 • Kollegialt arbete: Hur införliva transpråkande i din undervisning?

För bokning sandra.pilemalm@burlov.se

 

 


Att skapa mening och lära på 2020-talet

GENOMFÖRS UTIFRÅN LOKAL BESTÄLLNING

Vilken betydelse har användning av olika uttryckssätt i digitala och analoga miljöer?
Det har alltid varit viktigt att arbeta med olika uttryckssätt, som tal, bild, kroppsspråk och skrift, parallellt i skolan eftersom det skapar en rikare undervisning, men också för att vi behöver kunna uttrycka oss på olika sätt i olika sammanhang. Idag lever vi i ett samhälle där kommunikationen blir allt mer bildbaserad. På 2020-talet är det därför särskilt viktigt att vi lärare utvecklar undervisningen avseende hur bilder används i undervisningen och vilka möjligheter elever får att lära sig tolka och kommunicera genom bilder.

Sedan hösten 2019 är Maria Söderling, lektor med fokus på literacyutveckling, halvtidsanställd som doktorand vid Malmö universitet. På olika sätt strävar Burlövs kommun efter att förvalta hennes utbildning under tiden den pågår. Främst sker det nu genom att Maria genomför en undersökning om hur kameran kan använda som verktyg för att skapa mening och lära i nära samarbete med en grupp lärare på Dalslundskolan 4–6.

Ett annat sätt att förvalta utbildningen är att beställa presentationer av Maria om ämnen som är kopplade till frågor om literacyutveckling samt olika uttrycksätts styrkor och begränsningar i undervisningen. Maria kan exempelvis presentera relevanta forskningsresultat om:

 • Att läsa och skriva i digitala respektive analoga miljöer
 • Arbete med lässtrategier
 • Arbete med fotografi och film i undervisningen

Här presenteras Burlövs satsning på ”kan en kommun doktorera?” samt Marias undersökning och samarbete med Dalslundskolan 4–6 utförligare:
www.burlov.se/utbildningbarnomsorg/kvalitetochutveckling/kanenkommundoktorera

För bokning maria.söderling@burlov.se

 


En introduktionskurs om autismspektrumtillstånd – förhållningssätt, bemötande och pedagogiska strategier

ges lokalt vid efterfrågan

Syftet med kursen är att få grundkunskaper i vad det innebär att leva med autismspektrumtillstånd (AST) och genom det en annorlunda kognition och perception. Tillsammans reflekterar vi över vilka krav vi ställer och hur det påverkar barnets förmåga att lyckas. Vi kommer att ge tips och idéer kring bemötande och tydliggörande pedagogik i barnets vardag.

Kursen hålls av specialpedagog och psykolog från Centrala elevhälsan vid ett tillfälle. Den vänder sig till dig som önskar få inblick i denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning och arbetar inom förskola/skola.

Som komplement till introduktionskursen om autismspektrumtillstånd finns det även möjlighet att få grundutbildning i Ritprat-Sociala berättelser och Seriesamtal. 

För bokning tina.maringelli@burlov.se

 

 


Kartläggning i förskoleklass

ges lokalt vid efterfrågan

Skolverkets kartläggningsmaterial i förskoleklass ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” är en del av Läsa-skriva-räknagarantin och obligatoriska att använda sedan den 1 juli 2019.

Pia Siöström, specialpedagog i Centrala elevhälsan, har ett övergripande uppdrag i att stödja rektorer och pedagoger i deras arbete med att systematiskt och kontinuerligt planera, genomföra och följa upp kartläggningen. Dessa insatser utförs genom kompetensutveckling och handledning.

Jenny Olsson Mohammad-Ali, lärare i kvalitetsteamet, har möjlighet att stödja pedagogerna i det praktiska genomförandet av materialet ute på enheterna.
För bokning: jennyolssonmohammad-ali@burlov.se

För dig som vill läsa mer

 

 


Bedömningsstöd årskurs 1

Ges lokalt vid efterfrågan

För dig som jobbar i lågstadiet och ska arbeta med det statliga bedömningstödet i svenska och matematik erbjuder vi 3 träffar årligen för reflektion, genomgång av materialet och professionella diskussioner kring de didaktiska processerna kring genomförandet. Denna kurs ges årligen och passar lika bra för dig som är helt ny med materialet och för dig som använt det tidigare men behöver repetition.

Kursen arrangeras och genomförs i samarbete med Kvalitetsteamet

Enhetsvis anmälan till 3 gemensamma träffar årligen

Petra Alvén, lärare i kvalitetsteamet, har möjlighet att stödja pedagogerna i det praktiska genomförandet av materialet ute på enheterna.
För bokning: petra.alven@burlov.se

 

 


Hedersrelaterat våld och förtryck

Ges lokalt vid efterfrågan

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck och hur kan det ta sig uttryck i vardagen för mig som lärare?
Vilka identifierade framgångsfaktorer har vi som kan motverka att barn och unga råkar illa ut?
Tillsammans med ditt arbetslag samt elevhälsan på din enhet hanteras frågor, egna upplevelser och hur ni kan skapa rutiner och undervisning som gynnar alla inblandade.

Utbildningen är upplagd på 3 timmar under 3 tillfällen.
Tillfällena bottnar i lagstiftningar och den reviderade läroplanen.

För bokning sandra.pilemalm@burlov.se

 

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här