Press 2021-04-26

Burlöv bygger effektiv undervisning med stöd av virtual reality

2021-04-26

Burlöv bygger effektiv undervisning med stöd av Virtual Reality

2019 fick skolor och förskolor i kommunen tillgång till VR-utrustning och stöd i form av lärare från kommunens centrala kvalitetsteam. På Svenshögskolan med cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6 i Arlöv, utforskar och använder flertalet lärare VR i sin undervisning. De har identifierat framgångsfaktorer för elevernas språkutveckling, engagemang och samarbetsförmåga.

Efter snart två års arbete med VR i undervisningen har vi identifierat och upptäckt flera möjligheter och framgångsfaktorer som vi gärna vill dela med oss av och berätta om. Välkomna att kontakta oss!

Den ständigt pågående digitaliseringen av samhället ställer nya krav på skolan. Skolan ska utveckla elevernas digitala kompetens för att de ska kunna delta i det offentliga samtalet och därmed bli aktiva medborgare (Skolverket, 2011). Detta är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Dessutom exponeras unga människor dagligen för digital teknik och därmed är det av vikt att deras förståelse för den digitala världen utvecklas. Det innebär att undervisningen måste förändras så att den innehåller kunskaper som leder till ökad digital kompetens. Därtill måste skolan ge eleverna förutsättningar att använda olika tekniska verktyg för att underlätta sitt intellektuella arbete och stärka sina kognitiva och kommunikativa förmågor.

I Burlövs kommun följer vi teknikutvecklingen med stor nyfikenhet och ser det som vårt uppdrag att vara på arenor där våra barn och elever också befinner sig. Vi ser det som ett naturligt steg att utforska de möjligheter som VR kan ge undervisningen och hur det genom genomtänkt och väl planerad undervisning kan påverka lärandet hos eleverna. Under läsåret 2019/2020 har skolor och förskolor fått tillgång till VR-utrustning och centralt stöd i form av lärare från kommunens centrala kvalitetsteam. Under 2020/2021 har det centrala stödet riktats mot till att framför allt stötta Svenshögskolan i Arlöv, där alla lärare använder VR i undervisningen. På Svenshögskolan går ca 300 elever från förskoleklass till årskurs 6.

 På skolan har lärare utforskat VR som ett kompletterande verktyg i undervisningen. Det är viktigt att variera undervisningen eftersom elever lär och befäster kunskaper på olika sätt.  Det kan exempelvis göras genom att undervisningen innehåller olika former av representationer t.ex. VR, bilder, filmer eller texter. VR kan vara ett stöd för elever när de lär abstrakta begrepp genom att göra begreppen mer konkreta. Samtidigt möjliggör VR för eleverna att besöka platser som annars inte hade varit möjliga att besöka. Vi är intresserade av att utforska den immersiva (omslutande) visuella upplevelsen och kraften i den som en visuell representation.

Vi har undersökt på vilka sätt VR bidrar till elevernas kommunikation i klassrummet, med andra ord hur utvecklas elevernas kommunikativa förmågor i tal och skrift under ett arbete där VR är en del.

Vi har undersökt på vilka sätt VR bidrar till elevernas kommunikation i klassrummet, med andra ord hur utvecklas elevernas kommunikativa förmågor i tal och skrift under ett arbete där VR är en del. Vi strävar efter ett praktiknära fokus där lärarna samarbetar kring ett tema som prövas och omprövas för att utveckla kunskaper kring användningen av VR som verktyg för elevernas språkutveckling. Vi vill fortsätta titta närmare på om det är möjligt att identifiera några tecken på elevernas förmåga att beskriva händelser förändras samt om det går att identifiera några kopplingar till VR-upplevelsen. 

I klassrummet blir det tydligt att elevernas engagemang ökar eftersom eleverna är ivriga att ta sig an uppdragen i VR. Därtill upplever vi att deras motivation och uthållighet ökar då vi ser att eleverna är fokuserade på uppgiften under en relativt lång tid (ca 60 minuter). Eleverna delar gärna med sig av sina tankar kring upplevelsen i VR, både i de efterföljande parsamtalen och samtalen i helklass. Detta ligger också helt i linje med forskning kring digitala verktyg, som beskriver att elever ofta uppvisar ökad motivation och ett större engagemang när VR är en del av arbetet. Vid arbetet blir det tydligt att eleverna, för att förstå sammanhang, ställer olika typ av frågor till varandra. 

Vid de efterföljande reflektionerna mellan lärarna, som arbetat med VR, upptäcker vi att det är möjligt att identifiera framgångsfaktorer för lärare som arbetar med VR i sin undervisning. Några av dessa är att skapa en tydlig inramning av lektionen, planera för att aktiviteten uppmuntrar eleverna till samarbete, omväxlande arbete mellan digitalt och analogt arbete samt skapa en tydlig uppgift efter upplevelsen t.ex. brev, faktatext eller lärobok. Vi har också sett att det är viktigt att läraren äger innehållet på lektionen och förbereder lektionens arbete på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Det är här läraren måste fokusera på hur eleverna ska kommunicera med varandra och samarbeta kring det som de upplevt genom VR. Dessutom ökar förutsättningarna för elevernas lärande när läraren planerar för en varierad undervisning eftersom vi lär på olika sätt. I det sammanhanget kan VR vara ett verktyg som möjliggör för fler elever att utveckla kommunikativa och språkliga förmågor.  Vi menar att Virtual Reality (VR) är ett positivt inslag eftersom eleverna omedvetet lär samtidigt som de är upptagna att följa ett uppdrag som läraren presenterar för dem. Skrivarbetet blir för flertalet elever en mer relevant och intressant aktivitet när de har en gemensam upplevelse att utgå från t.ex. som journalist. 

Sammanfattningsvis menar vi att VR är ett möjligt komplement för att skapa variation i vår undervisning och det är dessutom en del i att utveckla elevers digitala kompetens, som i förlängningen möjliggör en större förståelse för hur samhället är uppbyggt och därmed ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt engagemang i olika samhällsfrågor. Här kan vi tänka att en modell för arbetsprocessen kan utvecklas t.ex. reflektion – implementering – reflektion – utveckling/förändring – implementering – reflektion osv.  Med mer kunskap om effekter av VR i undervisningen och förfinade lektionsplaneringar kan vi få ytterligare svar på hur VR kan vara ett komplement till vår ordinarie undervisning.

Bilder för nerladdning: (Högerklicka på länken under bilden och välj att spara ner.

Ladda ner


Ladda ner


Ladda ner


Ladda ner


Ladda ner


Ladda ner


Ladda ner


Ladda ner