Road map

Road map

2019

 • januari – All pedagogisk personal får möta VR vid en gemensam utbildningsdag. Intresserade anmäler intresse för pilotprojektet
 • våren – piloterna utses och teknik köps in
 • juni – en första träff med piloterna. Hubbarna formeras.
 • augusti – workshop med Google Expedition, hypoteser formuleras och piloterna kan köra igång
 • hösten – piloterna får pedagogiskt operativt stöd av styrgruppen
 • oktober – styrgruppen har workshop med Immersivt.se i Stockholm
 • oktober – ett första VR-café där piloterna träffas för nätverkssamtal
 • november – kommunens ledningsgrupper får workshop med Immersivt.se
 • december – workshop – skapa egna VR-upplevelser

Våren 2020

 • Februari-mars – Piloterna erbjuds tre workshops med Oculus Quest
 •  Workshops
  • Rektorer förskolan
  • Ledningsgruppen förvaltning
  • Kvalitetsteamet
 • På grund av Covid-19-pandemin pausas projektet.
 • VR-caféer
 • Juni-juli – Burlövs kommun till Almedalen (inställt pga Covid-19-pandemin)

Hösten 2020

 • Svenshögskolan (F-6) i Arlöv får stöttning av Kvalitetsteamet för att fördjupa arbetet med VR i undervisningen.

Våren 2021

 • Svenshögskolan (F-6) får fortsatt stöd av Kvalitetsteamet, alla lärare på skolan ska känna sig trygga med att kunna välja VR i sin undervisning.
 • Samarbete med Redbox VR i att ta fram nytt verktyg för lärarstyrd VR-undervisning.
 • Gymnasieenheten undersöker hur mer avancerad VR-teknik kan gynna elevernas lärande.
 • Forskarstudie genomförs kring hur VR-undervisning kan stärka språkutvecklingen.

Hösten 2021

 • Svenshögskolan fördjupar sitt arbete med att arbeta med VR i undervisningen
 • Kommunens Kvalitetsteam stöttar arbetet på Svenshögskolan
 • Google Expeditions har stängt ner och arbetet med att växla över till ExpeditionsPro inleds
 • Johan Lind, lärare i Burlövs Kvalitetsteam påbörjar doktorandstudier på Malmö Universitet där effekten av VR i undervisningen undersöks.
 • Ytterligare skolor i kommunen återupptar sitt arbete med VR i undervisningen.
 • Svenshögskolan tar emot studiebesök.

Våren 2022

 • Arbetet med VR i undervisningen fortsätter på flera skolor
 • Vi börjar se fina resultat på elevernas språkutveckling i klasser som arbetat med VR
 • Datainsamling till doktorandstudier genomförs
 • Byggande av lektionspaket för att enkelt kunna låna upplevelsebaserad VR till högstadieklasser
 • Föreläsning i Almedalen

Hösten 2022

 • fler skolor visar stort intresse och arbetet inkluderas i undervisningutvecklingen på ytterligare tre enheter
 • skolor visar intresse för det lektionspaketen upplevelsebaserad undervisning

Genomförandet

Våren 2019 förberedelser

I januari 2019 samlades all pedagogisk personal i kommunen för en gemensam fortbildningsdag. Vid detta tillfälle fanns det möjlighet att testa på VR-tekniken och samtidigt anmäla sitt intresse för att delta i ett pilotprojekt. Rektorerna valde sedan ut 28 förskollärare och lärare från förskolan till vuxenutbildningen som fick bli kommunens VR-piloter med uppdrag att utforska hur tekniken kan utnyttjas i undervisningen. En styrgrupp utsågs med fyra personer som centralt ska stötta projektet.

Under våren skannades utbudet av teknik. Förutsättningarna var att det skulle vara anpassat så att det kan hanteras i förskole- och skolmiljö av lärare med relativt begränsade tekniska kunskaper. Läraren ska kunna ha viss kontroll över det barnen och eleverna ser i sina headsets (fjärrstyrning) och där det finns ett färdigt innehåll som är lätt att appliceras i undervisningen. Men en viktig aspekt som värderades högt var att det skulle finnas en möjlighet för lärare och elever att själva producera innehåll, dvs att lärarna själv kan skapa undervisningsmaterial, men också att eleverna ska kunna vara producenter och inte bara konsumenter. Valet föll på RedboxVR och Google Expeditions.

Uppstarten tillsammans med piloterna skedde precis innan sommarsemestern och vid detta tillfälle fick gruppen formera sig i “VR-hubbar”. Det är 28 piloter, utspridda på 19 enheter som tillsammans ska dela på 8 lådor med 15 VR-headset vardera. Piloterna skapade grupper där förskola och skola samarbetar, där skolor som ligger geografiskt nära varandra gick ihop och även rena förskolegrupper och grundskolegrupper. Det varierade.

Efter sommaren träffades gruppen igen. Under påståendet Detta vill jag ha svar på formulerade piloterna individuellt hypoteser kring vad de trodde att VR skulle kunna ha för inverkan på deras undervisning och på barnens/elevernas lärande. Alla fick också prova tekniken och tillsammans försöka lära sig hur det fungerar.

Läsåret 2019/2020

Under hösten har all VR-utrustning fördelats ut på enheterna och piloterna började använda dem i sin undervisning. Det var främst i de lägre åldrarna som arbetet tog fart och vi såg att VR gick att implementera i de flesta skolämnena. Geografi, naturkunskap, svenska, matematik och engelska. Med kreativ planering och skickligt lärarhantverk kunde vi se att VR verkligen kan utgöra en hävstång i lärandet. Ganska snart insåg vi att de expeditioner som låg i Google Expeditions centrala bank inte räckte till, så vi har skapat egna expeditioner utifrån egna bilder tagna med 360°-kamera och bilder via Google Street view.

Förskolan har även de utforskat VR som verktyg i undervisningen. Där såg vi snart att gruppstorleken inte bör vara större än ca sex barn åt gången. Här har vi arbetat med ämnen som arbetslivet, jordens utveckling och bin och pollinering.

Vi köpte in sex Oculus Quest också. Det är ju en teknik vida bättre än Redbox som ger en bättre upplevelse och erbjuder interaktivitet, något som öppnar upp för fantastisk undervisning! Under läsåret har vi hållit workshops i Quest för piloterna, förvaltningsledning, Kvalitetsteam och biblioteket. Quest skapar inte bara möjligheter utan innebär också utmaningar när man ska implementera dem i undervisningen. Det är svårare för en lärare att leda en grupp elever och guida dem i undervisningen. Det kräver en helt annan didaktik och metodik. Dessutom är de mer utrymmeskrävande. När vi genomförde en geografilektion i en åk 7 kring jordens vegetationszoner kunde vi se att elevernas begreppsförståelse fick stor hjälp av VR-upplevelsen. Oculus Quest har en åldersgräns på 13 år och eleverna får möta denna teknik tidigast under vårterminen i åk 6.

I mars 2020 drabbades världen av Covid-19-pandemin och hela vårt VR-projekt fick sättas på paus. Den kom i ett skede då vi hade rejäl fart i vårt projekt och väldigt mycket av det vi planerat fick ställas in. Till hösten 2020 går projektet in i ett annat skede där det centrala stödet minskar något och där projektet spetsas mot ett färre antal enheter.

Läsåret 2020/2021

Höstterminen har även den präglats av pandemin, men med noggrann ytdesinfektion mellan lektionerna har undervisning med VR ändå kunnat genomföras. Svenshögskolan i Arlöv (F-6) har denna terminen fått stöttning av Kvalitetsteamet där en del av insatsen har berört spridning av verktyget och fortsatt utforskande kring hur undervisningen kan byggas.

Sju nya Oculus 2 har köpts in och totalt har vi nu tretton stycken Oculus headsets. I december hamnade dessa på gymnasieenheten där en VR-pilot stöttar sina kollegor i hur dessa kan utnyttjas i undervisningen. Fortsatt arbete under våren. Under våren har också åk 6 genomfört lektioner med Oculus.

I november meddelade Google att det kommer att lägga ner Google Expeditions och Tour Creator. Detta är de två verktyg som huvuddelen av vår VR-undervisning bygger på. Det företag som levererat VR-utrustningen till oss, Redbox VR har inlett ett arbete med att bygga en plattform som ska ersätta Googles verktyg. Vi står i dialog med företaget och deltar i utvecklingen av deras produkt. En första beta-version är planerad till Q1 2021.

Forskare från Kvalitetsteamet genomför en studie kring hur VR kan gagna elevernas lärande.

Läsåret 2021/2022

Under höstterminen fanns två lärare från Kvalitetsteamet på Svenshögskolan för att stötta dem i deras skolutveckling. Johan Lind påbörjade sina doktorandstudier och fanns deltid på skolan. Studien kommer att genomföras på lågstadiet.

Läsåret startade lite i uppförsbacke eftersom Google hade stängt ner sin plattform under sommaren och den plattform vi satt vår tilltro till, ExpeditionsPro fanns bara i en väldigt tidig betaversion som inte var redo för klassrummet. Men under terminens gång uppdaterades det regelbundet och blev allt mer stabilt och funktionellt och mot slutet av terminen var lärarna igång igen för fullt.

Kampanjer i sociala medier har gjort att vårt arbete uppmärksammats ute i landet och vi får förfrågningar om att både föreläsa och ta emot studiebesök, något vi gärna gör.

Fler skolor och förskolor återuppta arbetet med VR får stöttning av Kvalitetsteamet.

Ett upplevelsepaket tas fram för att lärare på högstadiet/gymnasiet enkelt ska kunna låna in upplevelsebaserad VR till sin undervisning.

Vi föreläser på Almedalen där vi berättar om våra resultat av vårt arbete.


Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här