Burlöv bygger utmärkt undervisning 2024 – 5 mars

5 mars | 8.30–16.00
Vårbo – Dalslund – Svenshög

En intern utbildningsdag för lärarna i Burlövs kommun

Vi är övertygade om att det finns kunskap, engagemang och utvecklingskraft i vår kommun tillräckligt för att fylla konferenser med innehåll för flera veckor. Tisdagen den 5:e mars kommer Anette Janke ge oss fortsatt input i vårt arbete med undervisningsutveckling, utifrån vårt arbete i Ifous. En del av dagen kommer sedvanligt också att ägnas åt det fantastiska arbete som bedrivs i klassrummen på alla våra skolor. Ni kommer att kunna välja mellan flera föreläsningar där era kolleger föreläser för er och delar med sig ur sina kunskapsbanker.


 

 


Presentationen från filmen som pdf


Körschema

ANMÄL DIG HÄR!
Den enhet du väljer närvarar du vid hela dagen.
Se nedan vad du har att välja mellan.


Vårbo – Matte/NO – 10.00-10.45

KL 10.00
sal: 128
Matematik under de tidiga åren

Lekfullt lärande! En presentation om hur jag på ett lekfullt och elevaktivt sätt arbetat med matematikundervisningens grunder i förskoleklassen och åk 1.

Linda Bäckström

KL 10.00
sal: 149
Göra för att lösa problemlösningsuppgifter åk 4-6

En presentation över hur jag har arbetat med problemlösarhanden, begrepp och fyrfältare för att skapa struktur och strategier för elever som arbetar med problemlösning. Eleverna gör egna problemlösningsuppgifter som vi sammanställer till en egen mattebok.

Adam Rylander

KL 10.00
sal: 151
Undervisa om hedersrelaterat våld och förtryck

Sandra Pilemalm som tillsammans med Susanna Udvardi skrivit boken: Alla barn har samma rättigheter – en bok om hedersvåld, berättar om sina erfarenheter när hon undervisat om hedersrelaterat våld och förtryck. Hon ger här exempel på pedagogiska upplägg som väcker tankar kring hur man kan planera upp tema och arbetsområden och visar på hur man kan bedöma elevers arbete mm

Sandra Pilemalm


Vårbo – Matte/NO – 11.00-11.45

KL 11.00
sal: 128
Hur arbetar vi för att eleverna inte ska hamna i matematiksvårigheter?

Styrdokument, definition av matematiksvårigheter, faktorer som tros kan påverka matematikutveckling. Relationellt arbete i matematikundervisningen på Humlemadskolans mellanstadium.

Kemal Ahmetbegovic
Speciallärare i matematik

KL 11.00
sal: 149
Språket och kommunikationen är nyckeln till utmärkt matematikundervisning

Inom matematikundervisningens värld står vi inför en spännande utmaning – hur vi genom intelligent användning av språk och kommunikation kan höja elevernas förståelse till nya höjder.
Ni är inbjudna att följa med på vår resa genom samspelet mellan teori och praktik. Vi kommer att presentera olika teorier som har drivit fram förändringar. Genom konkreta exempel kommer vi dela med oss av våra reflektioner, samt de resultat vi har sett.
Häng med när vi praktiserar hur man kan organisera ett matematiskt aktivt klassrum som är både fängslande och relevant för varje elev.

Kinda Jedsson
Veronica Ranebjer
Johan Lind

KL 11.00
sal: 151
Artificiell Intelligens i skolan – är vi smarta nog?

Hur påverkar den artificiella tekniken skolan och vilka rekommendationer ger skolverket? Och hur jobbar vi med Ai i kommunen och vilka regler måste vi förhålla oss till?
Genom Skolup har nu våra elever tillgång till detta verktyg. Hur kan både lärare och elever arbeta med det?

Robert Lindqvist

Dalslund – Språk/SO – 10.00-10.45

KL 10.00
sal: 16
Att frigöra elevers fantasi och kreativitet genom AI

Jag kommer att presentera flera konkreta projekt som har implementerats i mina klasser, inklusive användningen av AI-verktyg för att skapa kreativa skrivuppgifter, interaktiva berättelser, samt stimulera fantasin genom personliga utbildningsprojekt. Dessa projekt har inte bara förbättrat elevernas engagemang, utan har också främjat utvecklingen av deras kritiska och kreativa tänkande.

Jag avser också att dra paralleller mellan traditionella undervisningsmetoder och den digitala erans påverkan, särskilt Internet och sociala medier, på elevers kreativitet och inspiration.

Vasko Mitrovic

KL 10.00
sal: 25
Lässtrategier, från abstrakt till konkret

Hur kan vi öka elevernas läsförståelse och få texter som är abstrakta att bli konkreta?
Vi har genom att modella lagt fokus på den metakognetiva förmågan. Vi ville öka elevernas tillit till sin läsförmåga och då arbetat med olika lässtrategier för att nå högre läsförståelse. Genom att starta i parläsning, reflektioner kring läsning och ett ständigt fokus på elevens egen tillit till sin förmåga kunnat göra vissa texter mer tillgängliga för alla elever.

Jim Gren
Emelie Friberg

KL 10.00
sal: 17
Samspelet mellan läsning och Cornellmetoden för ökat lärande i SO-ämnena

Förra terminens utvecklingsområden kretsade kring begreppsförståelse, läsning och lässtrategier. Arbetssätt och aktiviteter varierades för att utveckla elevernas förmågor på bästa sätt. Under arbetets gång identifierades en del utmaningar för eleverna att tillgodogöra sig kunskaper från läsningen och arbetet med texter samt att på ett strukturerat och effektivt sätt anteckna det de läst. Cornellmetoden implementerades och både elevernas vilja att anteckna och att läsa ökade. Men hur blev det med lärandet?

Tomas Drivstedt


Dalslund – Språk/SO – 11.00-11.45

KL 11.00
sal: 16
Att använda VR i undervisningen på lågstadiet

Hur kan vi skapa en elevaktiv och varierad undervisning med digitala lärmiljöer där VR är ett återkommande inslag ökar eleverna sin muntliga aktivitet och stimulera deras skrivprocess?
Vi har utvecklat ett arbete i digitala lärmiljöer med fokus på att eleverna ska stimulerats i att utveckla av sina texter.

Bildstöd i VR har stöttat elevernas muntliga och skriftliga språkutveckling.Vi upptäckte också möjligheterna för alla elever att delta och ta plats i klassrummet när de skapar undervisningsförlopp där digitala verktyg (ex. VR).

Nelli Holm

KL 11.00
sal: 25
Högläsning även på högstadiet

Vi vill berätta lite om hur vi arbetar med att förbättra läsförståelsen och läsintresset bland våra ungdomar på Dalslund 7-9. Vi vill också flagga för vinsten med högläsning även i de äldre åldrarna. Dessutom tipsar vi om några skönlitterära böcker som vi tycker är bra och som våra elever har fastnat för.

Mia Alsterlund
Stina Palmquist

KL 11.00
sal: 17
Implementering av AI-verktyget ”Skolup” i undervisningen

Vårt mål är att implementera AI i SO-undervisningen på Dalslund 7-9. Vi vill att eleverna lär sig att använda AI som ett verktyg för sitt eget lärande istället för ett eventuellt medel för plagiat och genvägar. Hur säkerställer vi att det är elevernas kunskap som mäts och inte den artificiella intelligensen? I vår föreläsning kommer ni att få en inblick i våra observationer, reflektioner och metoder från projektet som startade vårterminen 2024.

Christian Nilsson
Olle Strömbeck

Svenshögskolan – Praktiska estetiska ämnen – 10.00-10.45

KL 10.00
sal: Klassrum Therese
AI i Klassrummet: Möjligheter och Verktyg

Delta i en kort och informativ föreläsning om Artificiell Intelligens (AI) i utbildningen. Vi utforskar hur AI, särskilt ChatGPT, kan berika undervisning och bedömning. Lär dig om effektiva promptar, AI-verktygens potential och viktiga säkerhetsaspekter. Hur fungerar chatbotar? Perfekt för lärare som vill hänga med i detta nya paradigmskifte och har frågor kring hur man kommer igång. Jag hoppas att du lämnar föreläsningen inspirerad, nyfiken och sugen på att utforska vad AI kan hjälpa dig i ditt klassrum.

Musse Al-Amide

KL 10.00
sal: Klassrum Linn
Anpassningar i idrottsundervisningen – individ och grupp

Hur kan vi arbeta i idrottsundervisningen med att göra anpassningar för både grupp och individ?

Olle Herrlin

KL 10.00
sal: Musiksal Alexius
Musikundervisning på lågstadiet

Har du fastnat i att bara sjunga på musiklektionerna? Här får du konkreta tips för musikundervisning med koppling till tematiskt arbete i årskurs 1-3. Du får ökad kännedom kring musiksymboler och grundläggande notkännedom och lämnar föreläsningen med bilder och stenciler att använda i undervisningen och länkar till lektionsbanker och filmer att visa i klassrummet.

Sara Sahlström Glassel


Svenshögskolan – Praktiska estetiska ämnen – 11.00-11.45

KL 11.00
sal: Klassrum Therese
Inspirera till slöjd genom blogg

Här genomför vi en workshop där du får ta del av bland annat hur vi kan använda oss av verktyget blogg i slöjdämnet. Jag visar och inspirerar med hur jag jobbar för att varje elev stimuleras att utvecklas och utmanas.

Annica Hansson
slöjdlärare

KL 11.00
sal: Klassrum Linn
Framgångsrika anknytningar ur ett idrottslärarperspektiv

Hur jag som lärare skapar starka och positiva relationer mellan elever och lärare i idrottssammanhang för att öka måluppfyllelsen. Att förstärka banden mellan eleverna och lärarna i idrottshallen regelbundet för att vidare bygga förtroende, anpassningar, ömsesidig respekt och samarbete för att främja en positiv inlärningsmiljö och ökat engagemang.

Burim Shabani

KL 11.00
sal: Musiksal Alexius
Sekvensinlärning i en Tiktok-värld

En föreläsning kring hur jag jobbat med Spaced Learning. Hur lektionerna med kortare sekvenser kan hjälpa eleverna att koncentrera sig och hitta fokus samt hur kortare pauser i undervisningen kan leda till ett större elevengagemang.

Rasmus Dalquist

 

Kollegial planering

Kollegial planering
kl 14-16

Kollegial planering

Vi har jobbat mycket med att bedöma undervisning tillsammans. Vi har sambedömningar och mallar för att säkerställa en likvärdig bedömning på alla våra enheter i kommunen.
Nu är det dags att addera ytterligare kvalitetshöjning genom föregå detta bedömningsarbete redan i planeringsstadiet. När vi planerar för undervisning planerar vi samtidigt hur utfallet ska bedömas.
Under detta pass arbetar du och ämneskollegor med att planera undervisning tillsammans utifrån ett upplägg gjort av lektor Maria Söderling.

Ta med en egen lektionsplanering!


Instruktioner till arbetet – PDF

Gruppindelningar, samtalsledare och salar för respektive skola:
(obs! uppdaterade grupper 5 mars!)

VÅRBO

DALSLUND

SVENSHÖG

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här