Startsida

I vårt arbete med att bygga modellförskolan Grönebo ska vi idag göra två studiebesök för att få ytterligare input till vårt lärmiljöprogram. Detta i sin tur ska ligga i botten för det lokalprogram som snart ska skapas.
Du ska utöver de områden som du tagit ansvar för att bevaka, under denna dag också reflektera över hur en mobil pedagogik skulle kunna utveckla och bidra till bättre undervisning/verksamhet för barnen i Burlövs förskolor. Dina reflektioner, tankar och upptäckta möjligheter kring detta noterar du under fliken “Öppna reflektioner”

 

VISION OCH BAKGRUND

Barn och unga växer idag upp i en tid då världen förändras exceptionellt snabbt – i en tid präglad av omdaning, genombrott, men också, med stor sannolikhet av paradigmskiften. Vi behöver vara ödmjuka för att vi vet relativt lite om den värld som dagens förskolebarn möts av när de lämnar våra verksamheter. Det enda vi kan vara riktigt säkra på är att vi lever i en värld som ständigt förändras. Med gemensamma krafter, ambitioner och mod kan vi skapa förutsättningar för barn och unga att möta en föränderlig och oviss framtid och öka chansen för dem att bli välmående, trygga, aktiva och medvetna samhällsmedborgare.
Förmåga att samarbeta behövs för att kunna lösa komplexa utmaningar och problem. Etik utvecklar ansvarsfulla medborgare med förutsättningar att skapa livskvalitet för sig själv och sin omgivning. Empati, tolerans och kulturell förståelse behövs för att kunna förstå och sätta sig in i andra människors situation och utmaningar.
Att planera för en modellförskola i Burlövs kommun innebär att vi fokuserar på att utveckla förmågor som ett samhälle i ständig förändring ställer krav på. Vi vet att samtidigt som – eller tack vare, att samhället blir mer digitaliserat och automatiserat – ökar efterfrågan på unikt mänskliga kvaliteter och egenskaper. Dessa krävs inte bara för att bli framgångsrik i yrkeslivet utan också för att skapa livskvalitet för sig själv och sin omgivning.
Genom att stimulera och utveckla dessa mänskliga kvaliteter, egenskaper och förmågor kan förskolan skapa förutsättningar för barn och unga att ta sig an livets utmaningar men också förbereda dem för en framtid som barn, ungdom, vuxen och yrkesarbetande som vi idag bara kan föreställa oss.
Nedan följer en specifikation av av det som bör beaktas i det styrande lärmiljöprogrammet, och som bör bevakas, i projekterings och genomförandefasen. Samtliga delar har sin grund i arbetet med medlemmarna i projektgruppen, förvaltningschefens ambition och vision och därtill satta fokusområden.
  • Rörelse och hälsa

  • Reggio Emilia pedagogik

Utifrån detta har satts följande fokusområden
  • Helhet (kropp och knopp)

  • Hälsa, (hållbarhet och måltid)

  • Lärmiljö (rum och arkitektur)

LÄRMILJÖPROGRAM

Lärmiljöprogrammet är framarbetat av arbetsgruppen under workshop, januari 2020

Förskolan skall arbeta för att förbereda barnen på framtida krav på individ och grupp, samt arbeta för att möta vårt samhälles framtida behov. Vi formar framtiden med hjälp av förskolan. Burlövs kommun bygger “Förskolan mitt i byn” – lokaler där vi tillsammans, kommer att vara en angelägenhet för hela samhället. En verksamhet som erbjuder lärmiljö av hög kvalitet för hela barnet, en samlingsplats i samhället som möter behoven i närmiljön, byn, kommunen, en mötesplats för mångfald. Det är också en verksamhet med en lärandemiljö som bygger broar till, och från, omvärlden.
Framtiden kommer att ställa krav på att barn, ungdomar och vuxna kan ställa om, tänka om, tänka nytt, utveckla sin kompetens och hitta nya vägar i ett arbetsliv präglat av utveckling och omställning. Viljan att uppdatera kunskaper, lära nytt och utvecklas kommer tillsammans med nyfikenhet att vara avgörande för barns och ungas kommande yrkesliv och framtida livschanser. Därför bygger vi lärmiljöer som stimulerar till att vilja pröva, lära, lyckas och misslyckas, för att sedan i kontinuerligt lära om och lära nytt.
Barnen i Burlövs kommun ska känna att de kan göra skillnad. Lärmiljöerna skall uppmuntra till rörelse och kreativitet. Utbildningen ska fostra till självständighet, initiativförmåga, vilja och våga möta nya “saker” och nyfikenhet på sin omvärld. Man skall i lärmiljöerna öva på att driva sin egen lärprocess, ta ansvar för sin hälsa och välmående och inte minst så skall man lämna våra verksamheter med motivation och lust att fortsätta att lära och utvecklas.
Burlövs kommun strävar efter att ha hållbara och genomtänkt utrustade lärmiljöer och utrymmen som kan ge grund och specialisering i allt från språkutveckling till utomhuslek. Detta gäller inte minst den pedagogiska måltiden och kostens utformning, smak, doft, framställning och inmundigande.
Lokalerna ska inbjuda till skapande lärande samt lek, eftersom de båda är centrala delar i barnets utveckling. Förskolan skall stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer till handling. Lärmiljöerna ska anpassas vad gäller utformning och inredning så att de är lätta att överblicka och så att barnen känner att de ingår i ett sammanhang. Möjligheten ska finnas att arbeta utifrån sina förutsättningar och utmanas i det egna arbetet och tillsammans med de övriga barnen. Varje barn ska få möjlighet att bilda sig, växa med sina uppgifter och använda olika uttrycksformer.
Burlövs kommuns förskolor ska vara kreativa mötesplatser som utmanar och inspirerar barnen till nyfikenhet och ett livslångt lärande. Det skall vara en mötesplats för mångfald, för barn i olika åldrar. Moderna lärverktyg, en föränderlig inne och utemiljö och interaktiva mötesplatser kompletterar de “statiska” delarna av lokalerna.
Utomhusmiljön i våra förskolor uppmuntrar till lek och rörelse. Rymliga gröna utemiljöer behövs för starka och friska barn. Barn uppskattar att det finns rum i rummet och olika miljöer, former, väsen, och upplevelser att vistas i och utforska. “En aktiv kropp ger en glad knopp”, är en gammal sanning. Men även aktuell forskning visar entydigt att lek och rörelse är en förutsättning för utveckling, god inlärning och välmående.
Både utomhusmiljö och inomhusmiljö är utformad så att den möjliggör medskapande med inspiration av FN’s globala mål för hållbar utveckling.
Burlöv kommuns förskolor skall vara mötesplatser som utmanar och inspirerar barnen genom att skapa olika möjligheter för lärande. Möjligheter ska finnas för nya samarbeten och aktiviteter utifrån elevernas förutsättningar och mål. Förskolan ska vara öppen och erbjuda olika verksamheter under en större del av dygnet.
Flexibiliteten skapar förutsättningar för såväl samarbete och interaktion som integritet och reflektion. Lokalerna byggs för att vara anpassningsbara och möjliga att påverka, på kort och lång sikt. Förskolans lärmiljö skall signalera olikheter och möjligheter.
Burlövs kommuns förskolor skall inbjuda till trygghet och arbetsro i kombination med samarbete och kreativa processer. Barnen skall känna att de blir sedda och inkluderade. Lokalerna ska vara öppna och välkomnande för att skapa god arbetsmiljö och motverka kränkningar.
Lokalerna ska vara anpassningsbara för att möta det behov som olika individer och barngrupper kan ha. Miljön i skolan ska vara anpassad för tillgänglighet och våra olikheter med bl a god ljus- och ljudmiljö samt avskildhet och gemenskap
Miljön ska gynna barnens och personalens välbefinnande och livskraft både inomhus och utomhus. Inkludering är styrande, det vill säga att skolan ska kunna möta eleverna utifrån deras behov och förutsättningar.
Burlövs kommuns förskolor ska präglas av hållbarhetstänkande i mötet med barnet. Verksamheten ska värna om välmående både för barnen, personalen och tillvarata vår omvärld och vår miljö. Alla aktörer ska ha ett långsiktigt och hållbart agerande i den miljö som är så avgörande för barn som har förmånen av att få växa upp i Burlövs kommun.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här