HEM | UNDERVISNING | EXEMPEL | BIOGRAFIER |


BIOGRAFIER

Årskurs 5 / Svenska


Sammanfattning av arbetsområdet

Gruppen skulle arbeta med att skriva biografier om betydelsefulla människor i världshistorien. Till arbete skulle de söka efter information och träna på att faktagranska.


Undervisningshandlingar

”Vi jobbade genrepedagogiskt och tog oss an textypen biografi med cirkelmodellen. Eleverna skulle skriva sina biografier utifrån en mall som jag tagit fram med stöd av AI. Utifrån mallen tittade vi på olika texter samt vilka olika delar våra texter skulle innehålla. Vi pratade om titel, rubriken, ingress, brödtext, faktaruta samt bildtext. Sedan tittade vi på ett antal texter som AI genererat utifrån den mallen vi skulle följa. Alla texter eleverna fick träna med liknade den texter som de senare skulle försöka skriva. Vi tränade även på att identifiera och använda ett värderande språk då detta passar i texttypen biografi

Nästa moment var att introducera vem vill skulle skriva om. Eleverna fick sedan dra ett namn ur en hatt och fick en betydelsefull person slumpmässigt.

När alla fått en person att skriva om tog vi oss an att skriva en gemensam text om Astrid Lindgren. Då fick eleverna, som redan är vana vid att använda AI leta fakta på Skolup AI. Detta gjorde vi för att undersöka om man kan använda AI som källa. Den fakta som vi hittade fick eleverna faktagranska innan vi använde den i vår text om Astrid.

När detta var gjort adderades vår gemensamma text om Astrid till det stödpapper som vi arbetat fram tillsammans. I det pappret fanns mallen de skulle följa samt alla de texter vi arbetat med. I stödhäftet fanns även en fyrfältare där eleverna skulle fylla i den fakta som de hittade, förslag på titel och rubriker samt info som skulle vara till faktarutan.

Sen fick eleverna använda Skolup AI för att generar fakta och sedan faktagranska denna informationen med hjälp av Google eller Wikipedia eller annan valfri hemsida. När sedan all fakta var insamlad så fick de skriva sin texter utifrån mallen. ”


Lärarens reflektioner

Att systematiskt arbeta med en genre som jag gjorde här leder ofta till väldigt fin textproduktion bland eleverna. Bygger man upp en förståelse för textypen samt visar dem vilken struktur texten ska ha skapar man en stödstruktur som eleverna sedan kan använda. Genom att arbeta med de olika delarna texten ska innehålla vid ett flertal tillfällen skapar en bättre förståelse för begreppen och deras roll i en text.

Det moment som skapade störst nyfikenhet för mig var att använda Skolup AI för att söka efter fakta. Källkritik kan vara ett svårt ämne att jobba med i skolan och eleverna tar ofta den första bästa faktan de hittar som sanning. I detta arbetet sökte eleverna efter fakta om Astrid Lindgren med hjälp av AI. Vi fick fram tre olika fakta kring samma sak om Astrid och genast blev eleverna engagerade kring att ta reda på vad som faktiskt var sant gällande Astrid och hennes syskon. En jakt på sanningen sattes igång och till slut enades vi om att Astrid Lindgrens egna sida var den som var bäst och som vi kunde lita på. För mig var just detta momentet hela projektets behållning. Jag har letat och provat olika metoder för att belysa källkritik och att vara kritiskt mot ett stoff. Nu var det väldigt många i gruppen som fick upp ögonen kring problematiken kring faktasökning.


Centralt innehåll

 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verk­tyg.
 • Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisat­ser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stav­ning, ords böjningsformer och ordklasser.
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i upp­slags­böcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt för­hållningssätt.

Kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier

 • Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.
 • Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Eleven för enkla resonemang om informationens användbarhet./li>

Digitala lärresurser

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här