HEM | UNDERVISNING | EXEMPEL | MY PRETEND ANIMAL |


My Pretend Animal

Årskurs 5/Engelska


Sammanfattning av arbetsområdet

Eleverna i åk 5 ska arbeta med att förbereda och hålla en muntlig presentation där de ska presentera fakta om ett djur. Djuret är påhittat av eleven själv, men eleven ska beskriva utseende, föda, habitat och andra livsbetingelser. Eleverna förbereder sin presentation i ett numbers-dokument där de lägger in texter, som de läser in, egenskapad bild och en videoanimation om sitt djur.


Undervisningshandlingar

 1. Att bygga upp kunskap kring djur på engelska. Detta gjorde vi med hjälp av bilder och ord som skulle kombineras på ett korrekt sätt. Eleverna fick även jobba med meningar och ord på engelska där elevernas ordförråd utökades.
 2. Eleverna fick börja skissa på sina djur. Detta gjorde vi i appen Sketchbook.
 3. Jag hade skapat en mall som de skulle följa i Google Numbers. Där delades arbete upp i olika delar. Först skulle de rita djuret. Sedan skulle de beskriva djuret på engelska. Hur det såg ut. Vad djuret åt och hur de levde. Sedan fick de hitta en bakgrund till sitt djur och klippa in sitt ritade djur på en bakgrund som de tyckte passa. Sedan skulle de beskriva miljön som djuret levde i. Nästa moment var att spela in sig själva när de läste upp sin beskrivning av djur och miljö. Detta adderades som en ljudfil i dokumentet i Numbers. Det sista momentet var att eleverna använde appen Chatterpix Kids. Där fick de spela in en något lustig presentation av sitt djur. Appen låter eleverna skapa en bild där munnen på deras djur rörde sig när de pratade.
 4. Det sista momentet i arbetet var att eleverna skulle presentera sina djur inför klassen. Detta moment var frivilligt men alla utom två valde att göra detta moment. I samband med detta moment fick eleverna träna på att ställa frågor och att svara på frågor kopplade till sitt djur. De fick sedan vid presentationen möjlighet att välja hur många frågor de vill få kopplade till sitt djur.

Lärarens reflektioner

Mitt mål med detta arbetet var att eleverna skulle, på ett lustfyllt sätt träna och utveckla sin förmåga att tala och skriva engelska. Att arbeta med djur på detta vis där de först får lära sig ord och begrepp kopplade till djurriket för att sedan använda sin fantasi för att skapa ett låtsasdjur med ord visade sig fungera mycket fint. Alla elever i gruppen kunde utifrån sin förmåga kring engelska utmanas och utvecklas. De fick möjlighet att demonstrera sin förmåga att skriva, tala samt anpassa sitt språk i förhållande till de frågor som ställdes i samband med deras presentationer.

Centralt innehåll

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.
 • Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, föratt bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier

 • I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Digitala lärresurser

Nedladdning

Vill du veta mer, kontakta gärna rasmus.dalquist@burlov.se

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här