Utemiljö och gårdar


Utemiljö och gårdar

Förskolan och fritidshemmen har en lång tradition av att arbeta ute och under pandemin har de haft stort fokus på att utveckla utepedagogik. En uppskattad fortbildning i utepedagogik har genomförts i regi av Naturskolan i Lund. Att utveckla lärmiljöerna både inne och ute på förskolan och i skolan är under ständig process.  Sedan några år arbetar fastighetsavdelningen tillsammans med rektorer med att utveckla alla lärmiljöer utomhus. 

I syfte att inventera nuläge och förutsättningar har en omfattande kartläggning gjorts med hjälp av Kreera. Kartläggningen synliggjorde de behov som förskolor och skolor har utifrån förskolans lärmiljöprogram, Malmö stads lekvärdesfaktorer och SKL’s skrift från 2015 “Skolgården”. Exempel på kriterier är friyta, zonering, tillgänglighet och förståelse för sin omvärld. I detta arbete är barnets perspektiv, önskemål och behov i fokus.