HEM | UNDERVISNING | EXEMPEL | EN HELT ANNAN PLATS |


Berättande text 

åk 2 / svenska

Delar av texten har hämtats från burlovevent.se/vr där detta arbete även beskrivs.

Detta arbetsområde finns beskrivet när det genomfördes i åk 6. DMU Undervisningsexempel En helt annan plats – Mellanstadiet


Sammanfattning av arbetsområdet

Berättelsen, kallad “En helt annan plats”, består av fem kapitel där huvudkaraktären först somnar i sitt klassrum, vaknar upp i en fantasivärld och träffar en sagovarelse som ber om hjälp med ett problem. Tillsammans löser de problemet, men i sista kapitlet kastas huvudpersonen tillbaka till klassrummet. Berättelsens struktur hjälper eleverna att hålla en röd tråd i historien och genom detta kan elever på olika nivåer i sitt skrivande lyckas utifrån sin potential. Varje kapitel har dessutom fokuserat på att träna på en specifik skrivteknisk förmåga. Eleverna har tränat på att ge respons på varandras texter och har då främst letat efter kvaliteter i sina kamraters formuleringar.


Undervisningshandlingar

 • Modellexempel av elevers texter, texter från litteratur och texter skapade av AI-tjänst.
 • Besöka VR-miljöer för att skapa inspiration och ingångar till skriftspråket. Gemensamma ordbanker.
 • Betonat vikten av att bearbeta texter. Även här lyft elevexempel.
 • Bildskapande genom analoga skisser som färgsätts digitalt.
 • Inläsning av sina färdiga böcker. 
 • Färdiga böcker presenterades på releasefest med föräldrar.

Lärarens reflektioner

Lärarna ser att elevernas skriftspråk har utvecklats avsevärt. De har observerat att elevernas inställning till skrivande har förändrats till en mer positiv och engagerad attityd, framför allt de elever som vanligtvis känner motstånd inför att skriva texter. De har blivit inspirerade av varandras texter och har lånat idéer och formuleringar från varandra. Genom att lärarna har lyft elevtexter inför hela gruppen och visat på kvaliteter, har elevernas egna texter utvecklats. De har även använt modelltexter genererade via AI, som underlag för textanalys, till exempel för att studera strukturen i ett kapitel.

Lärarna har arbetat med en bred repertoar av lärmiljöer. VR har varit en återkommande del i undervisningen för att skapa en ingång till skrivandet i varje kapitel. Arbetet har organiserats via Google Classroom och då fick de bättre överblick över elevernas arbete och framsteg. Genom Google Dokument har eleverna även kunnat redigera och navigera genom olika delar av boken. Eleverna har delat dokument med varandra, vilket har ökat samarbetet på nya sätt. De har upptäckt nya genvägar och gett varandra feedback genom att utforska tillsammans.

Bildskapande har varit en viktig del av arbetet. Elevernas uttrycksfulla bilder har blivit en central del av boken. Genom att starta sin skapandeprocess med en illustration får eleverna en annan ingång till sitt skrivande.

Inläsningen av texten i Book Creator ger eleverna möjlighet att upptäcka detaljer i sin egen text och göra förbättringar i den.

Centralt innehåll

 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.
 • Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.
 • Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Grundläggande textbearbetning.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecken samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier

 • Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.
 • Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg.
 • I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt
 • kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Digitala lärresurser

Nedladdning

Använd webbläsaren Safari för nedladdning av [pages], [numbers] eller [key].

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här