Startsida

Skolan har alltid haft en ambition av att kunna konkretisera undervisningens innehåll för eleverna. En lärares målande beskrivning behöver kompletteras med fler modala representationer där t ex syn, hörsel och rörelse förstärker elevernas förståelse av lektionens stoff. Sett ur ett klassrumsevolutionärt perspektiv har har de möjligheter som läraren haft till sitt förfogande utvecklats från de gamla skolplanscherna från Folkskolans barndom, via diabildband, super8-film, overheadapparater och nu senast projektorer som började införas i klassrummen runt millennieskiftet.

Nu står ny teknik på tröskeln in till klassrummen. VR (Viritual Reality) är en teknik som börjar bli tillgänglig och som öppnar stora möjligheter för konkretisering och upplevelsebaserad undervisning där eleverna via ljud och bild får en möjlighet att mentalt förflytta sig till helt andra platser och uppleva miljöer som de aldrig kommer att kunna ta sig till. Det går också att interagera i dessa miljöer, samt träffa andra personer som inte befinner sig i det fysiska rummet.

Bakgrund – Varför?

I Burlövs kommun följer vi teknikutvecklingen med stor nyfikenhet och ser det som vårt uppdrag att vara på nya arenor där våra barn och elever också befinner sig. Vi ser det som ett naturligt steg att nu utforska de möjligheter som VR kan ge undervisningen och hur det genom genomtänkt undervisning kan påverka lärandet. Vi vill stimulera till språkutveckling och till fördjupad förståelse för centrala begrepp i undervisningen och har tror vi att VR kan vara till stor hjälp.

 

Genomförandet

Våren 2019 – förberedelser

I januari 2019 samlades all pedagogisk personal i kommunen för en gemensam fortbildningsdag. Vid detta tillfälle fanns det möjlighet att testa på VR-tekniken och samtidigt anmäla sitt intresse för att delta i ett pilotprojekt. Rektorerna valde sedan ut 28 förskollärare och lärare från förskolan till vuxenutbildningen som fick bli kommunens VR-piloter med uppdrag att utforska hur tekniken kan utnyttjas i undervisningen. En styrgrupp utsågs med fyra personer som centralt ska stötta projektet.

Under våren skannades utbudet av teknik. Förutsättningarna var att det skulle vara anpassat så att det kan hanteras i förskole- och skolmiljö av lärare med relativt begränsade tekniska kunskaper. Läraren ska kunna ha viss kontroll över det barnen och eleverna ser i sina headsets (fjärrstyrning) och där det finns ett färdigt innehåll som är lätt att appliceras i undervisningen. Men en viktig aspekt som värderades högt var att det skulle finnas en möjlighet för lärare och elever att själva producera innehåll, dvs att lärarna själv kan skapa undervisningsmaterial, men också att eleverna ska kunna vara producenter och inte bara konsumenter. Valet föll på RedboxVR och Google Expeditions.

Uppstarten tillsammans med piloterna skedde precis innan sommarsemestern och vid detta tillfälle fick gruppen formera sig i “VR-hubbar”. Det är 28 piloter, utspridda på 19 enheter som tillsammans ska dela på 8 lådor med 15 VR-headset vardera. Piloterna skapade grupper där förskola och skola samarbetar, där skolor som ligger geografiskt nära varandra gick ihop och även rena förskolegrupper och grundskolegrupper. Det varierade.

Efter sommaren träffades gruppen igen. Under påståendet Detta vill jag ha svar på formulerade piloterna individuellt hypoteser kring vad de trodde att VR skulle kunna ha för inverkan på deras undervisning och på barnens/elevernas lärande. Alla fick också prova tekniken och tillsammans försöka lära sig hur det fungerar.

Läsåret 2019/2020

Under hösten har all VR-utrustning fördelats ut på enheterna och piloterna började använda dem i sin undervisning. Det var främst i de lägre åldrarna som arbetet tog fart och vi såg att VR gick att implementera i de flesta skolämnena. Geografi, naturkunskap, svenska, matematik och engelska. Med kreativ planering och skickligt lärarhantverk kunde vi se att VR verkligen kan utgöra en hävstång i lärandet. Ganska snart insåg vi att de expeditioner som låg i Google Expeditions centrala bank inte räckte till, så vi har skapat egna expeditioner utifrån egna bilder tagna med 360°-kamera och bilder via Google Street view.

Förskolan har även de utforskat VR som verktyg i undervisningen. Där såg vi snart att gruppstorleken inte bör vara större än ca sex barn åt gången. Här har vi arbetat med ämnen som arbetslivet, jordens utveckling och bin och pollinering.

Vi köpte in sex Oculus Quest också. Det är ju en teknik vida bättre än Redbox som ger en bättre upplevelse och erbjuder interaktivitet, något som öppnar upp för fantastisk undervisning! Under läsåret har vi hållit workshops i Quest för piloterna, förvaltningsledning, Kvalitetsteam och biblioteket. Quest skapar inte bara möjligheter utan innebär också utmaningar när man ska implementera dem i undervisningen. Det är svårare för en lärare att leda en grupp elever och guida dem i undervisningen. Det kräver en helt annan didaktik och metodik. Dessutom är de mer utrymmeskrävande. När vi genomförde en geografilektion i en åk 7 kring jordens vegetationszoner kunde vi se att elevernas begreppsförståelse fick stor hjälp av VR-upplevelsen.

I mars 2020 drabbades världen av Covid-19-pandemin och hela vårt VR-projekt fick sättas på paus. Den kom i ett skede då vi hade rejäl fart i vårt projekt och väldigt mycket av det vi planerat fick ställas in. Till hösten 2020 går projektet in i ett annat skede där det centrala stödet minskar något och där projektet spetsas mot ett färre antal enheter.

 

sektion 2 – VR-piloterna

VR-piloterna

Piloter

Kommunen har utsett 28 piloter som under ett års tid ska utforska hur VR kan användas i undervisningen. Utgångspunkten för projektet är ett gemensamt utforskande där ingen äger svaret på frågan hur. Att integrera VR i undervisningen är till stor del outforskad mark och här är vi pionjärer.

Piloterna har ett stort engagemang för att utforska nya undervisningsmetoder och hög tolerans för att stöta på hinder på vägen. Hela projektet bygger på att integrera kunskap och erfarenheter från kommunens alla pedagogiska verksamheter. En gemensam Facebook-grupp har skapats och piloterna träffas i VR-caféer, nätverksträffar för erfarenhetsutbyte.
.

Läs mer om de olika hubbarna här.

 

 

Hypoteser

Detta vill jag ha svar på?

Under påståendet Detta vill jag ha svar på har VR-piloterna hypoteser kring vad de trodde att VR skulle kunna ha för inverkan på deras undervisning och på barnens/elevernas lärande. 

”Hur kan VR-tekniken utmana eleverna i deras språkutveckling?
Går det att kombinera Kooperativt lärande med användandet av VR och använda det som ett naturligt inslag i undervisningen?”
Glenn – lärare mellanstadiet

”Jag vill ta reda på hur VR projektet kan användas för att stimulera och motivera elever till skaffa sig kunskap om hälsa samt motivera elever till att röra sig fysiskt.”
Olle – idrottslärare

”Jag vill ta reda på hur VR kan stärka elevernas talade språk. Genom att uppleva VR så tror jag att de kommer att gå över sina egna språkliga gränser för att kommunicera vad de ser.”
Madeleine – lärare SFI

”Jag vill ta reda på om eleverna utvecklar ämnesspecifika begrepp och kunskaper lättare genom att använda VR jämfört med om de inte använder tekniken.”
Kajsa – lärare åk 3

”Jag vill ta reda på hur VR kan skapa gemensamma upplevelser och erfarenheter i elevgruppen för att sedan bearbeta och utveckla, växa i sitt språk och sin erfarenhetsvärld.”
Julia – lärare åk 3

”Jag vill ta reda på om VR kan ge ökade språkkunskaper i tematiska arbete med förskolebarn.”
Anette – Förskollärare

sektion 3 – Road map

Road map

2019

 • januari – All pedagogisk personal får möta VR vid en gemensam utbildningsdag. Intresserade anmäler intresse för pilotprojektet
 • våren – piloterna utses och teknik köps in
 • juni – en första träff med piloterna. Hubbarna formeras.
 • augusti – workshop med Google Expedition, hypoteser formuleras och piloterna kan köra igång
 • hösten – piloterna får pedagogiskt operativt stöd av styrgruppen
 • oktober – styrgruppen har workshop med Immersivt.se i Stockholm
 • oktober – ett första VR-café där piloterna träffas för nätverkssamtal
 • november – kommunens ledningsgrupper får workshop med Immersivt.se
 • december – workshop – skapa egna VR-upplevelser

våren 2020

 • Februari-mars – Piloterna erbjuds tre workshops med Oculus Quest
 •  Workshops
  • Rektorer förskolan
  • Ledningsgruppen förvaltning
  • Kvalitetsteamet
 • På grund av Covid-19-pandemin pausas projektet.
 • VR-caféer
 • Workshops till arbetslagen kan beställas via kurskatalogen
 • Juni-juli – Burlövs kommun till Almedalen (inställt pga Covid-19-pandemin)

Hösten 2020

 • Förskolan erbjuds fördjupning i VR kopplat till kvalitetshöjande arbete.
 • Svenshögskolan (F-6) i Arlöv får stöttning av Kvalitetsteamet för att fördjupa arbetet med VR i undervisningen.


Kontakt

Strategiskt ansvarig Sandra Tauberman (Kvalitets och utvecklingschef)
System- och teknikansvarig Anders Erenius (IKT-strateg)
Operativt stöd Olle Strömbeck (Lärare Kvalitetsteamet)
Visuell marknadsföring Andi Persson (Grafisk kommunikatör)