Vetenskaplig grund

Vetenskaplig grund

 

Teknikämnet i grundskolan ger elever förutsättningar att utveckla förståelse och kunskap hur teknik påverkar människan och hur människan kan påverka tekniken (Skolverket, 2022). Det övergripande syftet med pågående doktorandprojekt är att utveckla förståelse för hur elever i grundskolan utvecklar förståelsen av teknik och därmed teknisk litteracitet.

LÄS MER

Se filmen nedan för att få en inblick i vår pågående forskning med  doktorand Johan Lind och rektor Susanne Kristensen

VR som verktyg i undervisningen

Under en tid har Burlövs kommun, genom Kvalitetsteamet, samarbetat med lärare för att utveckla användningen av VR i undervisningen. Tanken är att flertalet elever vid kommunens grundskolor vid något tillfälle har stiftat bekantskap med VR. Detta arbete kommer under vårterminen 2021 att fördjupas, vilket innebär att vi tillsammans med pedagoger på kommunens skolor fortsätter arbetet med VR som ett verktyg i undervisningen samtidigt som vi dokumenterar och vetenskapligt förankrar arbetet utifrån elevers kunskapsutveckling och lärande. Det som hittills blivit tydligt är att elevernas engagemang och motivation ökar, vilket blir märkbart under de lektioner, där VR är en del, då eleverna kommunicerar muntligt och skriftligt. Vi menar att det är av betydelse att använda digitala och analoga verktyg parallellt utifrån vad som gagnar elevernas lärande bäst. Det innebär att pedagogen bör växla mellan det digitala och det analoga t. ex. titta i VR och sedan skriva på papper (miljöbeskrivningar).

 

Elevernas delaktighet är viktig för att skapa engagemang och motivation för de uppgifter som eleverna ska arbeta med. Vi menar att digitala verktyg tillsammans med ex. pararbete, olika former av presentationer kan stärka elevernas engagemang och motivation för att utföra de uppgifter som läraren presenterar för dem. Om elever arbetar parallellt med analoga verktyg (penna och papper) så tror vi att dessa tillsammans stödjer utvecklingen av deras språkliga förmåga. Med andra ord en förflyttning från vardagsspråk mot ett skolspråk och i vissa fall ett mer precist ämnesspråk.

 

 

Innan några slutsatser kan dras av de iakttagelser vi gjort i klassrummen, är det av betydelse att dokumentera och vetenskapligt förankra elevernas interaktioner. Samtidigt är det intressant att kartlägga lärarnas planering och ledning av VR i undervisningen och då försöka att synliggöra vilka framgångsfaktorer en effektiv användning av VR i undervisningen bygger på.

 

Vi vill, genom klassrumsbesök i olika klasser, dokumentera, analysera och diskutera lärandeffekter hos elever där VR används som verktyg i undervisningen. Målet med projektet är att skapa en dokumenterad vetenskaplig grund som också leder till att fler pedagoger i kommunen kan ta del av arbetet med VR i undervisningen och förhoppningsvis göra VR till en del av sin egen praktik.

Syftet med projektet är att synliggöra effekter på elevers kommunikativa förmåga framför allt vad avser miljöbeskrivningar i grundskolan. Ett ytterligare syfte är att på vilka sätt lärarens förmåga att tänka kreativt kring undervisningen förändras.

Detta ledde oss fram till följande frågeställningar:

  1. Vilka effekter synliggörs i elevers kunskapsutveckling och lärande när VR är en del av undervisningen?
  2. På vilka sätt förändras pedagogernas design av en lektion när de använder VR?

Avsikten med projektet VR som verktyg i undervisningen är att under vårterminen 2021, första delen av arbetet, dokumentera de effekter som blir synliga i elevers lärande och kunskapsutveckling samt i arbetets andra del dokumentera hur lärarens undervisning förändras vid användandet av VR som en resurs i undervisningen. Arbetet är tänkt att pågå under två terminer, vårterminen 2021 och höstterminen 2021. Tanken är att erfarenheter, resultat samt pedagogernas reflektioner ska presenteras och publiceras offentligt.

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här