Prata och förstå engelska i år 6

Prata och förstå engelska i år 6

2021-11-09

Prata och förstå engelska i år 6

Inledning

På Svenshögsskolan handlar en del av skolans utvecklingsarbete om att undersöka och utveckla undervisningen med Virtual Reality (VR) som ett tänkbart verktyg vid lärarnas planering av arbetsområde och enskilda lektioner. Arbetet inspirerar lärare till nytänkande och utforskande förhållningssätt, vilket bidrar till att de kontinuerligt reflekterar över sin undervisning för att förbättra den.

Bakgrund

VR består här av sk VR-glasögon (RedBox) med “multiple image overlay”, vilket betyder bilder som dyker upp i elevernas blickfång och förstoras. I VR-glasögonen guidas eleverna av läraren genom VR-promenaden. Dessutom kan läraren markera intressanta punkter i den virtuella världen (point of interest). När läraren markerar något i sin enhet så visas dessa intressepunkter i form av en pil i elevernas VR-utrustning. Pilen ska eleverna följa för att finna det som läraren vill visa och berätta mer om. Läraren kan skapa egna VR-promenader med olika scener och olika sk multiple image overlays eller överläggsbilder. Överläggsbilderna är de intressepunkter som läraren vill uppmärksamma eleverna på (Lund & Heimer, 2018). Dessa kan skapas i förväg men de kan också uppmärksammas under tiden läraren guidar eleverna.

I klassrummet

Eleverna ska under lektionen, med stöd av en VR-upplevelse, arbeta med kommunikation utifrån en plats där engelska är huvudspråket. Med andra ord ska de utveckla sin förmåga att prata och förstå engelska i tal. Skolverket (2021) pekar på att eleverna ska arbeta med beskrivningar i sammanhängande tal för att ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga betyder att eleverna förstår talad engelska, kan formulera sig och samspela med andra vid muntlig kommunikation. I kunskapskraven, för år 6 i engelska, står det att läsa att eleverna ska kunna uttrycka sig muntligt på ett enkelt och begripligt sätt med ord, fraser och meningar. Genom VR menar Mileva (2021) att språkinlärningen kan bli mer inspirerande och uppslukande. Det förtjänar att påpekas att VR dessutom kan förändra vårt sätt att kommunicera med varandra eftersom vi kan praktisera nya språk i olika situationer genom VR-upplevelser. Dessutom kan VR-tekniken hjälpa elever att rikta fokus mot det som de behöver lära sig (Sjödén, Gustafsson & Lindblom, 2021).

Det leder till Mercer, Hennessy och Warwick (2019), som undersöker på vilka sätt digital teknik fungerar som ett medierande verktyg för att utveckla och förbättra den gemensamma konstruktionen av kunskap genom samtal. Deras arbete visar att ett dialogiskt förhållningssätt kan utveckla ett reflekterande tankesätt samtidigt som eleverna utvecklar ämneskunskaper. Att vara dialogisk innebär att eleven lär sig att ställa bättre frågor, blir bättre lyssnare, utveckla öppenhet för andra perspektiv, samtidigt som eleven lär sig att tänka kritiskt genom att jämföra olika perspektiv. Vidare menar de att genom att använda digitala verktyg med en dialogisk intention skapas förutsättningar för elever och lärare att gemensamt dela, förklara, motivera, kritisera samt omformulera idéer, vilket sker med hjälp av olika modaliteter t.ex bild, film eller text. Deras resultat indikerar att nya dialoger kan fokuseras och utvecklas kring digitala verktyg.

En viktig framgångsfaktor är att uppgiften ska ha en dialogisk intention där det digitala verktyget (VR i vårt klassrumsexempel) används både som ett verktyg att undervisa i ett ämne och som ett verktyg för att skapa dialoger i klassrummet. Viktigt att komma ihåg är att det är pedagogiken som är det viktigaste för elevers lärande, inte tekniken. Med andra ord lärarens ledning och stimulans.

Målet med lektionen

Det huvudsakliga målet för lektionen är att eleverna besöker ett engelsktalande land (i VR) och i samband med det utvecklar förmågan att samtala och förstå engelska i tal. Läraren menar att VR kan hjälpa elever att erhålla ett större fokus och “kroka” upp sina kunskaper på något samt att bilderna “pressas” in i elevernas medvetande, vilket gör att de minns bättre och att ny kunskap förmodligen befästs. Dessutom kan läraren följa var eleverna tittar och samtidigt uppfatta om någon elev inte är med där läraren vill att de ska vara. Ibland är det också viktigt för läraren att se var eleverna tittar, vilket kan göras när VR-promenaden körs via ipaden.

Arbetet under lektionen

Vid inledningen av lektionen identifierar eleverna vilka områden i världen där engelska är huvudspråk, för att på så sätt hitta fram till resmålet. Läraren leder samtalet genom att ställa frågor kring vilket land eleverna tror de kommer att besöka. Läraren arbetar framför allt  utifrån frågan vilka länder som är engelsktalande där elevernas svar styr samtalet. Efter ett antal förslag på länder når de slutligen fram till lektionens resmål, Australien. De scener som presenteras är Sydney (Operahuset och Harbor Bridge), en klippformation samt stora Barriärrevet. Det gör analysen, av elevernas texter, intressant eftersom vi i dessa kan identifiera ord som beskriver de bilder VR-promenaden innehåller. Bilderna möjliggör för elever att formulera enkla konkreta meningar kring en plats eller händelse, under denna lektionen Australien. 

Läraren guidar eleverna virtuellt i Australien och eleverna skriver stödord för att nästkommande lektionspass skriva en återberättande text i form av ett instagraminlägg. I inlägget använder de en bild från VR-promenaden och beskriver i 5-8 meningar sin upplevelse och erfarenhet av det virtuella besöket. Tanken är att eleverna ska fokusera mer på känslan av att uppleva kontinenten än att enbart presentera fakta om Australien.

Därefter repeterar läraren lägesord på svenska och engelska genom att fråga eleverna och skriva upp elevsvaren på tavlan (left, right, above, beside, between och under), som stöd för eleverna. För att ytterligare förtydliga lägesorden så visar läraren genom konkret exempel med extra lärare, “Where do I stand? Use the words on the board”. Här tar VR-promenaden vid och eleverna är redo att starta. VR-promenaden börjar med en flygbild över Sydney och läraren frågar eleverna vad olika saker är. Efter första scenen leder läraren eleverna genom ytterligare tre scener där upplevelsen tydligare än innehållet står i centrum. Anledningen till det är att VR-promenaden kopplas ihop med en avslutande uppgift nästkommande lektion. 

Elevernas uppgift är att till en kamrat uttrycka påståenden som leder kamraten till en plats t.ex. “It is beside the bridge” eller “It is between the house and the boat”. Majoriteten av eleverna skriver ner sina uppdrag, för att därefter läsa det som skrivits för sin kamrat. Således innebär det att uppdraget skiftar mellan digitalt (VR) och analogt (anteckna stödord i skrivhäfte) arbete, vilket vi noterar är viktigt för elevernas lärande.

Ett varierat förhållningssätt till olika lärverktyg (analogt och digitalt) är nyckeln till effektiv undervisning och lärande (Brown, 2014). Dessutom menar Brown (2014) att detta främjar ökat samarbete samt gör lärandet mer visuellt för eleverna.

I vårt klassrum upptäckter vi vikten av knyta en skrivuppgift till VR-upplevelsen då det kan ge eleverna förutsättningar för att utveckla sitt språk genom att de tvingas formulera sig i skriven text. Att arbeta analogt tillsammans med digitalt ger eleverna möjlighet att bearbeta intrycken från VR-promenaden. Eleverna använder flera modaliteter (tal, text och bild), vilket kan innebära ett effektivare och förändrat lärande. Elevgruppen är van vid utrustningen och följer följsamt med när läraren ber dem ta ner VR-glasögonen för att interagera med varandra eller anteckna stödord.

Avslutningsvis ber läraren eleverna att anteckna stödord från VR-promenaden. Dessa stödord ska under nästkommande lektion användas för att skriva en återberättande text.

Syfte och frågeställningar

Syftet med lektionen är att eleverna ska ges tillfälle att utveckla förmågan att kommunicera och förstå engelska i tal. VR-promenaden är tänkt som stöd för elevernas interaktioner. På lektionen ingår dessutom en skriftlig uppgift som eleverna vid ett senare lektionstillfälle ska formulera. Det innebär att ett ytterligare syfte är att identifiera på vilket sätt VR-promenaden bidrar till elevernas skriftliga miljöbeskrivningar. 

 1. På vilka sätt bidrar VR till elevernas lärande för att nå lektionsmålet?
 2. På vilka sätt använder eleverna lägesord i sina muntliga beskrivningar?
 3. På vilka sätt kan VR-promenaden relateras till elevernas muntliga och skriftliga interaktion i engelska?

Datainsamling

Insamling av empiriskt material gjordes genom klassrumsobservationer samt insamlandet av elevernas skriftliga arbeten. Dessutom reflekterade lärarna efter lektion kring innehåll, upplägg och tänkbara förändringar.

Resultatdiskussion

Det blir tydligt under lektionen att eleverna utvecklar kompetenser att handskas med VR-utrustningen, vilket betyder att både lärare och elev kan fokusera på lektionsinnehållet och arbeta koncentrerat mot lektionsmålet. En effekt, som inte ska underskattas, är att återkommande arbete med VR gör att eleverna känner sig kompetenta att använda VR-utrustningen (Sjödén et al., 2021). I likhet med Sjödén et al. (2021) konstaterar vi att det är synbart att eleverna i vårt klassrum uppskattar arbetet med VR i engelska, vilket i förlängningen betyder att VR kan användas vid utvecklandet av digital kompetens och vid språkinlärning. 

VR-promenaden och den efterföljande uppgiften engagerar och inspirerar eleverna till interaktion med klasskamraterna. Det är tydligt att uppgiften på olika sätt kittlar deras fantasi och kreativitet. De använder ord som de inte riktigt kunde innan och dessutom vill de utmana sin kamrat med en klurig och rolig uppgift. Här finns goda möjligheter att se elevernas olika förmågor och relatera till kunskapskravet att “…eleven kan formulera och uttrycka sig på ett enkelt och begripligt med fraser och meningar” (Skolverket, 2021). Några elever fastnar i stavningen av orden de vill använda i stället för att fokusera på den verbala kommunikationen. Det kan innebära att de inte hinner med att samtala med sin kamrat i den utsträckningen de behöver. I det sammanhanget hade eleverna förmodligen gynnats av olika stödstrukturer för interaktion i engelska t.ex. oavslutade meningar. 

Genom VR-promenaden initieras elevernas kommunikation och det blir uppenbart att de är ivriga och vill berätta för sin kamrat. Vi konstaterar, i likhet med Mileva (2021), att språkinlärningen är mer inspirerande och mindre skrämmande om läraren använder VR som en del av undervisningen i engelska. Under den här lektionen är det påtagligt att eleverna känner sig trygga med sina parkamrater, vilket gör att de gärna samtalar och formulerar sig på engelska.

Det märks vid elevernas samtal att de är inspirerade av uppgiften där de leder en kamrat med hjälp av olika lägesord. Eleverna använder i första hand de lägesord som presenteras av läraren och som är uppskrivna på tavlan. I elevernas skriftliga arbete (instagraminlägg) är det uppenbart att elever i svårigheter i skriftlig engelska har stor hjälp av VR-promenaden. Det är synligt eftersom de använder delar av scenerna som läraren presenterade i sina inlägg t.ex. 

Today when I was in sydney I was in one of the most famous operas

#My vacation on sidney was beautiful?. I did see the Sydney opera house that is one of the most famous buildings in Australia 😄😄😄. # Tomorrow I gonna see the barrier reef, that is one of the most beautiful things in the world.😆😆”  

#it was fun😂 when I was in Sydney 🏙 I did see👀a bridge 🌉

Dessa exempel visar att eleverna använder enkla meningar för att beskriva sin upplevelse. Därtill ser vi att de använder ord som kan relateras direkt till VR-promenaden (operas, bridge, Sydney), vilket är tydligt i flertalet elevtexter. Dessutom identifierar vi texter där eleven går utanför VR-promenadens scener och skriver mer ingående om t.ex Sydney.  

Hi guys today I am in Australia.🇦🇺🇦🇺I want to tell you a little about Australia, what happens in australia and what to do here when you are a tourist. I saw really good places. 

Now I am going to tell you about Sydney it’s so beautiful 😻. I see really nice things here for example landmarks, Ferris wheel, crystal sea 🌊 and other things. Many play didgeridoos. 

there are many long apartments.😍 Australia has and so good food 🍱. I hope you love Australia. That was good day thank you so much for you watching me and Australia🥺❤️🇦🇺

Eleven i ovanstående exempel utvecklar sin beskrivning av resan till Australien och vi kan identifiera detaljer som kan härstamma från bilden i VR-promenaden t.ex. Ferris wheel. Eftersom läraren använder en begränsad mängd fakta blir det tydligt att eleven tar reda på fakta på egen hand t.ex. om didgeridoo. 

Today when I was in Australia specifically in Sydney it was really sunny. I was on Clark island, a small island with a big sea. I saw a lot of beautiful animals.🦧🦥🐒🐨🐼 But mostly I saw many colorful fishes they all had so bright colors like blue, pink and more. 🐟🐠🎣🐠🐟🎣 They were the most beautiful fishes I’ve  seen in my life.

When I left the island and drove through the savannah I saw a lot of kangaroos.🦘🦘🦘  They are really big and scary. If you do not go near them they won’t fight you. By the way they’re very strong so you don’t want to mess with them.

Ett annat exempel på en elevtext där eleven utvecklar miljöbeskrivningen genom att lägga till egen fakta som inte är direkt relaterade till VR-promenaden. I båda dessa exempel konstaterar vi att VR-promenaden förmodligen bidrar till elevernas kreativitet och inspirerar dem att finna ny fakta om Australien, även om det inte var lektionsmålet. Det visar på förmågan att utveckla texter och bygga vidare på det som är den initiala uppgiften. Slutligen konstaterar läraren att dessa elever använder ett mer avancerat språk och mer utvecklade meningar i sina instagraminlägg än de vanligtvis uppvisar.

Avslutande reflektioner 

Vi upptäcker att det är väsentligt för resultaten att eleverna upplever att de äger uppgiften och upplevelsen, det vill säga att det finns utrymme för kreativa lösningar på en uppgift. Vi ser också att VR-promenaden skapar förutsättningar för verbal kommunikation och i det sammanhanget är det viktigt att läraren formulerar uppgifter där eleverna lockas att använda engelska i tal. Därmed ökar elevernas möjligheterna att utveckla språket och bli trygga i att samtala på engelska.

Det är tänkbart att elevernas kommunikationen får mer stöd om läraren lägger till några intressepunkter med överläggsbilder (overlay images) i den omslutande bilden på Sydney. Tidigare resultat, ex. i klass 4, visar att överläggsbilder stimulerar elevernas kommunikation eftersom bilderna dyker upp nära dem och detaljer är mer synliga. Det är positivt för elevgruppen om de fick möjlighet att stanna i VR-promenaden och den efterföljande uppgift en längre tid för att befästa de kunskaper läraren anser att eleverna ska kunna efter lektionen. Läraren kan tillsammans med eleverna skapa lämpliga ”grundregler” för diskussioner i klassen. Det är då betydelsefullt att lyfta upp dessa grundregler och påminna eleverna vid varje lektionstillfälle. Därtill kan det vara viktigt att påminna eleverna om förväntningar på samtalen. En ytterligare aspekt är att eleverna gör gemensamma reflektioner av hur väl de anser att samarbetet fungerat (Mercer, Hennessy och Warwick, 2019). 

Läraren menar att några elever har svårigheter med lägesorden i engelska och att de behöver träna på att använda dem i ett sammanhang. Samtliga elever i klassen arbetar intensivt med uppgiften och det är en uppgift som synliggör elevernas förmågor vad gäller deras muntliga förmåga. Läraren kan exempelvis utveckla uppgiften till att innehålla fler moment i stigande svårighetsgrad så att alla elever blir utmanade på sin nivå (differentiera uppgiften) t.ex. genom att eleverna:

 • får “börjor” ( In the middle of the picture I see ….. . Beside it…. Welcome to Australia! We want to show you…. and … . This is…. That is… Have you any questions?) → dialog,
  • anpassade och utmanande utifrån var eleven befinner sig språkligt
 • beskriver för en turist var …ligger, 
  • i par och i grupp
  • bredda och fördjupa uppgifterna efter elevens språkliga förmåga
 • skapar ett kort 2 minuters reportage (poddavsnitt) om Australien  (enskilt eller i par) → utkast → förbättrad version → bedömningsuppgift. 

Avslutningsvis konstaterar vi att det gäller för läraren att planera och förbereda för samtal som passar alla elever i klassrummet samt vilka kommunikativa strategier som de ska använda för att uppnå målet med uppgiften. Genom att medvetet använda sig av de kommunikativa strategierna i engelska kan läraren engagera eleverna i interaktionerna t.ex. hjälp samtalspartnern genom att ställa frågor alternativt använd andra ord för att beskriva det ord du glömt eller inte kan. Eleverna måste ges tillfälle att våga uttrycka sig muntligt för att utveckla sin språkliga förmåga. Här kan parsamtalen vara ett viktigt bidrag till de kommunikativa klassrummet. En intressant aspekt som kunde vara intressant att studera vidare är om och i så fall hur elevernas visuella kompetens förändras genom arbete med VR. Det vill säga om deras förmåga att tolka och läsa bilder förändras samt om de kan skapa egna bilder för att beskriva något i stället för att skriva en text.

Avslutande diskussionsfråga

Finns det hinder för lärandet när eleverna svarar med enstaka ord i stället för i hela meningar vid frågor från läraren? I så fall på vilka sätt? Padlet för läsarens tankar här: https://padlet.com/joli17/9t7422z5feuk6acp 

Referenser

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här