Förskolebibliotek i Burlöv


Förskolebibliotek i Burlöv

Just nu pågår en omfattande satsning på att införa förskolebibliotek på alla förskolor i kommunen. En arbetsgrupp bestående av projektledare, barnbibliotekarie, förskollärare och specialpedagog har tagit fram ramarna för förskolebiblioteken, i samarbete med förskolornas rektorer. Grunden för alla förskolebiblioteken är densamma: ett rum eller en plats på förskolan med fokus på böcker och läsning som ska väcka barnens intresse för språk, texter, berättelser och bilder i olika former.

Att läsa högt tillsammans med barn, och samtala om det lästa har i forskning visat sig ge mycket goda effekter på barns språkutveckling. Ordförrådet växer, liksom förmågan att själv berätta och sätta ord på upplevelser och tankar. Högläsningen lägger också grunden för barnens egen läsinlärning och utveckling längre fram. Genom att införa förskolebibliotek ser vi till att barnen i förskolan dagligen får tillgång till varierande och inspirerande böcker, samtidigt som förskolans personal får bättre förutsättningar att använda böcker och läsning på ett medvetet sätt i verksamheten.