Utbildade arbetslagledare och samtalsledare


Utbildade arbetslagledare och samtalsledare

Alla arbetslagsledare och samtalsledare har under läsåret genomgått en mycket uppskattad fortbildning på sju heldagar som arrangerades av Tänk Om. Syftet med att utbildningen har varit att stärka utvecklingsarbetet och arbetsorganisationen på våra enheter. Vid det sista utbildningstillfället genomfördes ett givande erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 

Rollerna skiljer sig åt något i de olika skolformerna. Som arbetslagsledare i förskolan har man en central funktion och ingår i enhetens ledningsgrupp. I uppdraget ingår ett ansvar att tillsammans med rektor och medarbetare driva det systematiska kvalitetsarbetet och vara väl insatt i läroplansstyrda processer samt övriga styrdokument. I skolan har arbetslagsledarna ett uppdrag som riktar sig mer mot enhetens arbetsorganisation. Samtalsledarnas huvuduppdrag är att leda samtalsgrupperna på enheten inom det kommungemensamma utvecklingsarbetet “ Burlöv bygger utmärkt undervisning”