Utmanade tider att vänta inför budgetåret 2024


Utmanade tider att vänta inför budgetåret 2024

Ökande kostnader, hög inflation, höga räntor och ett nytt mer förmånligt pensionsavtal är faktorer som gör att Burlövs kommun och resten av Sveriges kommuner kommer ha tuffa ekonomiska utmaningar inför 2024. För Burlövs del är behovet av besparing 2% inför budget 2024. Ingen vet hur inflation, räntor och konjunktur utvecklas men prognoserna inför 2025 ser klart bättre ut och förhoppningen är att vi kan återgå till mer normala förhållanden då.

Besparingen för Utbildning- och kulturnämnden som har en budget på ca 650 miljoner kronor kommer innebära en minskad budgetram med ca 13 miljoner kronor. Som ett resultat av detta har förvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en plan för att minska kostnaderna, öka intäkterna och pausa större projekt. Som ett första steg genomfördes en workshop med alla chefer för att gemensamt ta fram förslag på de besparingar som på kort sikt påverkar verksamheten så lite som möjligt. Därefter har förvaltningens ledningsgrupp prioriterat och analyserat konsekvenserna av de framtagna förslagen.

Besparingar involverar bland annat paus av evenemang, konferenser, fortbildning och projekt. Vi har också sett över behov av lokaler och minska de centrala personalkostnaderna genom att pausa rekrytering av två centrala vakanta tjänster. Resterande del av besparingen, ca en procent, kommer att ske i respektive verksamhet genom procentuell fördelning och främst påverka personalresurserna.